Hội nghị báo cáo viên tháng 9 năm 2017

Hội nghị đã được thông tin tình hình đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông BOT và BT giai đoạn 2011 – 2015, thực trạng hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; cung cấp thông tin về những kết quả quan trọng trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong thời gian gần đây và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Định hướng trong tháng tiếp theo, các chi đảng bộ cần đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đưa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng vào cuộc sống gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các chương trình trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VI, Chương trình Du lịch qua những miền di sản Việt Bắc, Tuần lễ Du lịch Ba Bể, Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Kạn 2017…/.