Đảng bộ, chính quyền phường Phùng Chí Kiên tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016

Năm 2016, Đảng bộ phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp bằng các kế hoạch, định hướng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị đạt kết quả khá, tạo sự chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Kinh tế phát triển; sản xuất kinh doanh, dịch vụ ổn định; thu ngân sách hoàn thành vượt mức dự toán; công tác xã hội, giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được thực hiện đồng bộ; an ninh chính trị được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể được tăng cường; chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên. Thường xuyên quán triệt, triển khai, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quan tâm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận, công tác phát triển Đảng viên.

Năm 2017, đảng bộ, chính quyền phường sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vững mạnh, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra.

Tại hội nghị, 22 tập thể, 78 cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh đã được phường biểu dương, khen thưởng.