Đảng bộ xã Nông Thượng tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016

Năm 2016, Đảng bộ xã đã ban hành 120 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình công tác trọng tâm của Thành ủy, Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Đảng bộ tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Kinh tế phát triển ổn định, các hộ kinh doanh thương mại, dịch vụ trên địa bàn ngày càng tăng; thu ngân sách hoàn thành vượt mức dự toán 20%, trồng rừng sản xuất vượt 42% kế hoạch; lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ; an ninh chính trị cơ bản được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; cải cách hành chính có một số chuyển biến. Công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể được tăng cường; chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng cao; trong năm đã bồi dưỡng và đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định kết nạp được 19 đảng viên, vượt 90% kế hoạch; gắn việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nghị quyết Trung ương IV khóa XII. Quan tâm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, dân vận, tuyên giáo, tổ chức.

Về việc thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đảng bộ đã thực hiện các giải pháp nâng cao nhận thức; cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương về phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị nói chung và từng thành viên nói riêng; lãnh đạo thông qua tổ chức đảng và đảng viên hoạt động trong các tổ chức chính trị – xã hội. Ban Thường vụ Đảng ủy đa tổ chức quán triệt; chỉ đạo tiến hành rà soát, xây dựng đề án sắp xếp tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là lãnh đạo chủ chốt của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ được thực hiện thống nhất từ việc tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng và trẻ hóa, nâng cao chất đội ngũ cán bộ phù hợp với yêu cầu thực tiễn ở địa phương. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện một số chỉ thị, nghị quyết của Đảng chất lượng chưa cao; chế độ thông tin, báo cáo chưa được thực hiện kịp thời; công tác tuyên truyền, vận động chưa đi vào chiều sâu; việc chuẩn hóa cán bộ chưa đáp ứng đầy đủ theo quy định.

Năm 2017, Đảng bộ xã tiếp tục tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vững mạnh, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra, trong đó phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới và chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đại hội Hội Cựu chiến binh xã nhiệm kỳ 2017-2022.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của đảng bộ và đề nghị khắc phục khó khăn, hạn chế; tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng bộ trong năm 2017.

Tại hội nghị, 02 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng đảng đã được Đảng bộ xã tặng Giấy khen./.