Đảng bộ xã Dương Quang sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Dương Quang đã đoàn kết phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, thi đua lao động sản xuất thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng và công tác xây dựng Đảng.

Diện tích cây lúa vụ xuân thực hiện 80/77 ha bằng 106% KH, năng suất đạt 53 tạ/ha, sản lượng đạt 424 tấn/408,1 tấn = 103,9% KH giao. Hiện nay bà con đang tập trung gieo cấy lúa vụ mùa. Diện tích cây ngô 30/30 ha bằng 100% KH giao, năng suất ước đạt 44 tạ/ha, sản lượng ước đạt 132 tấn/130,5 tấn. Cây rau các loại, thực hiện được 30/31 ha bằng 96,7% KH giao, bằng 100% so với cùng kỳ; Cây đậu, đỗ các loại thực hiện đều đạt và vượt kế hoạch giao. Tổng diện tích đất canh tác đạt 100 triệu đồng trở lên là 33,5 ha/33ha bằng 101% KH giao. Tổng đàn gia súc, gia cầm vẫn được duy trì ổn định. Thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Tổng đàn trâu hiện có 230/220 con bằng 104% KH; đàn lợn 2.780/2.500 con; đàn dê 195/190 con  bằng 102% KH; đàn gia cầm 28.300/26.000 con bằng 108% KH. Các công trình trên địa bàn cơ bản đáp ứng được nguồn nước tưới tiêu cho sản xuất. Thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2017 đạt 32%KH giao, chi ngân sách 30%KH thực hiện chi đúng Luật Ngân sách Nhà nước. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục tiếp tục được nâng cao; đời sống vật chất và tinh thần nhân dân được cải thiện, công tác chính sách, công tác vận động xây dựng quỹ đền ơn, đáp nghĩa, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội luôn được quan tâm, tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, an ninh quốc phòng được giữ vững. Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Dương Quang đạt 14/19 tiêu chí. Trong năm 2017, phấn đấu hoàn thành 02 tiêu chí: Y tế và tiêu chí Văn hóa.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị của địa phương, ban hành các Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2017 công tác Quốc phòng- Quân sự; công tác đảm bảo An ninh trật tự năm 2017; Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 (Khóa XII) của Bộ Chính trị triển khai đến các chi bộ trực thuộc. Tổ chức triển khai học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương (Khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” có 409 cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên tham gia học tập và triển khai việc mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch làm theo Bác năm 2017. Cũng trong 6 tháng đầu năm, Đảng bộ xã Dương Quang kết nạp 04 đảng viên mới;… Bên cạnh đó, Đảng bộ cũng tăng cường kiểm tra, giám sát các chi bộ và đảng viên nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, trong công tác vận động quần chúng, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Trong 6 tháng cuối năm 2017, Đảng bộ xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn tập trung chỉ đạo các thôn chuẩn bị các điều kiện sản xuất vụ mùa. Tăng cường, chủ động phòng, chống dịch bệnh hại cây trồng, vật nuôi. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mô hình sản xuất nông nghiệp. Đảm bảo hệ thống nước tưới tiêu phục vụ sản xuất, tu sửa, nâng cấp hệ thống thủy lợi. Làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng, chăm sóc, bảo vệ và trồng rừng; thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai và TKCN trên địa bàn xã. Triển khai thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia XD nông thôn mới năm 2017. Lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng nhà văn hóa thôn Nà Rào; xây dựng đường giao thông liên thôn Nà Ỏi- Nà Pài. Rà soát các nguồn thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ năm học 2017- 2018. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Quan tâm chăm lo đời sống tinh thần các đối tượng chính sách xã hội, người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017).