Điều hòa, phối hợp chương trình hoạt động của các Ban HĐND thị xã Bắc Kạn

Căn cứ nghị quyết kỳ họp thứ Chín HĐND thị xã được tổ chức cuối năm 2014 về hoạt động chủ yếu và chương trình hoạt động giám sát của HĐND thị xã khóa V, các Ban HĐND thị xã đã xây dựng kế hoạch hoạt động chung và chi tiết theo từng quý. Để thực hiện tốt vai trò điều hòa trong hoạt động của HĐND, ngay từ đầu năm 2015 Thường trực HĐND thị xã đã xây dựng kế hoạch công tác cụ thể; tổ chức điều hòa, phối hợp hoạt động với các Ban HĐND để không bị trùng lắp về thời gian và không bị chồng chéo về nội dung. Qua thảo luận, cuộc họp đã thống nhất đối với kế hoạch hoạt động của Thường trực HĐND và các Ban HĐND để tổ chức thực hiện.

Thường trực HĐND sẽ tiến hành các hoạt động thường xuyên như tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân thị xã; tiếp nhận, xử lý các đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; rà soát tình hình giải quyết đơn thư, khiếu nại của Thường trực HĐND hàng quý; chỉ đạo các Tổ đại biểu HĐND duy trì sinh hoạt theo quy định; giải quyết công việc phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND.

Hoạt động Quý I của Thường trực HĐND tập trung vào việc phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Chín HĐND thị xã, tổ chức cho đại biểu HĐND báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 đối với cử tri tại đơn vị bầu cử; rút kinh nghiệm tổ chức kỳ họp thứ Chín; rà soát công tác giải quyết đơn, thư, khiếu nại của công dân gửi Thường trực HĐND còn tồn năm 2014; khảo sát, nắm tình hình triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2015. Quý II chuẩn bị các điều kiện đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với HĐND các huyện, thị xã; giám sát một số lĩnh vực theo tình hình thực tế của địa phương và nhiệm vụ công tác của Thường trực HĐND; tổ chức hội nghị liên tịch và chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ họp thứ Mười HĐND thị xã; phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp. Quý III rút kinh nghiệm tổ chức kỳ họp thứ Mười; đánh giá tình hình tiếp công dân của đại biểu HĐND và Thường trực HĐND thị xã; giám sát theo chương trình hoạt động và tái giám sát một số lĩnh vực đã được Thường trực HĐND thị xã giám sát; phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Mười; tổ chức phiên chất vấn – trả lời chất vấn giữa hai kỳ họp. Quý IV tổ chức Hội nghị giao ban HĐND hai cấp (thị xã và cấp xã); rà soát việc giải quyết các kiến nghị của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các kiến nghị của cử tri; giám sát việc thực hiện kết luận của chủ toạ kỳ họp trong phiên chất vấn, thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND thị xã, tiến độ thực hiện một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng theo chỉ tiêu nghị quyết HĐND; họp liên tịch và chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ họp thứ Mười một HĐND thị xã; phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Mười một; hướng dẫn và bình xét thi đua trong công tác HĐND năm 2015.

Ban Kinh tế – Xã hội tổ chức các hoạt động thường xuyên như tham gia tiếp công dân cùng Thường trực HĐND, UBND thị xã khi có yêu cầu; sinh hoạt Ban hàng hàng quý; tham gia các hoạt động cùng Thường trực HĐND thị xã; phối hợp công tác với Ban Pháp chế và trao đổi kinh nghiệm về những vấn đề có liên quan; tham gia các hoạt động cùng Thường trực, các Ban HĐND tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn.

Quý I Ban Kinh tế – Xã hội tiến hành khảo sát, nắm tình hình về công tác an sinh xã hội; sản xuất vụ đông – xuân; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội mừng Đảng, mừng xuân ở một số xã, phường thuộc thị xã. Quý II tổ chức giám sát việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí tại một số cơ quan, đơn vị; công tác quản lý, điều hành và sử dụng ngân sách địa phương; tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp và thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ Mười HĐND thị xã. Quý III tiến hành giám sát công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thị xã Bắc Kạn; việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Quý IV giám sát việc thực hiện quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan Nhà nước và cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thị xã; tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp và thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ Mười một HĐND thị xã.

Ban Pháp chế tổ chức các hoạt động thường xuyên như tham gia tiếp công dân cùng Thường trực HĐND, UBND thị xã khi có yêu cầu; sinh hoạt Ban hàng hàng quý; tham gia các hoạt động cùng Thường trực HĐND thị xã; phối hợp công tác với Ban Kinh tế – Xã hội và trao đổi kinh nghiệm về những vấn đề có liên quan.

Quý I Ban Pháp chế tiến hành khảo sát, nắm tình hình về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn trước và sau tết Nguyên đán. Quý II tổ chức giám sát việc thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương, tiếp dân, giải quyết đơn thư; tham gia cùng Thường trực HĐND trong công tác phối hợp chuẩn bị và thẩm tra các báo cáo trình kỳ họp thứ Mười HĐND thị xã; Quý III giám sát công tác giữ gìn an ninh trật tự, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của thị xã và xã, phường; khảo sát việc thành lập và hoạt động của tổ dân phố tự quản tại 04 phường nội thị. Quý IV Ban giám sát việc thực hành quyền công tố và các hoạt động tư pháp, công tác xét xử, thi hành án hình sự; công tác thi hành án dân sự.

Trong suốt quá trình hoạt động thực tế năm 2015, Thường trực HĐND thị xã Bắc Kạn sẽ tiếp tục điều hòa, phối hợp hoạt động như phân công các Ban HĐND đề xuất, góp ý kiến về dự kiến nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp; thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án, tờ trình của UBND cùng cấp trình kỳ họp; phân công các Ban HĐND trong công tác giám sát; chuẩn bị tài liệu, tham mưu nội dung chất vấn… để triển khai thực hiện chương trình công tác đảm bảo đúng kế hoạch đề ra, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chung của HĐND thị xã./.