Đoàn giám sát Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn làm việc tại phường Sông Cầu về công tác triển khai thực hiện quy chế quản lý đô thị

Tại buổi làm việc, nhóm thành viên số 2 HĐND của Đoàn giám sát đã báo cáo kết quả hoạt động khảo sát thực tế việc thực hiện quy chế quản lý đô thị trên địa bàn phường Sông Cầu.

Báo cáo nêu: Qua khảo sát 09/21 tổ dân phố có các tuyến đường, khu chợ trọng điểm có mật độ lớn số lượng hộ kinh doanh, phải thường xuyên thắt chặt công tác tác quản lý đô thị cho thấy UBND đã ban hành 03 kế hoạch, 04 quyết định và 01 thông báo liên quan đến lĩnh vực đô thị. Thực hiện cấp phát 100% cuốn sổ tay quy chế quản lý đô thị thông qua họp tổ dân phố và phát tận hộ gia đình. Tuy nhiên UBND phường chưa ban hành Kế hoạch và chưa tổ chức kiểm tra đôn đốc các tổ thực hiện quy chế quản lý đô thị. Công tác tuyên truyền chưa được sâu rộng và hiệu quả còn thấp. Sự phối hợp của các tổ chức Hội, đoàn thể còn hạn chế. Ý thức chấp hành của một số ít người dân về môi trường, hành lang giao thông,…chưa cao. Công tác quản lý xây dựng đô thị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, văn hóa đô thị, của phường gặp nhiều khó khăn…

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn giám sát thường trực HĐND thànhh phố tiếp tục làm rõ thêm một số nội dung trọng tâm như: Trách nhiệm của UBND phường trong xử lý hộ dân vi phạm trật tự đô thị lĩnh vực xây dựng. Hoạt động phối hợp về quản lý các mốc giới quy hoạch. Quá trình kiểm tra, quản lý các hộ dân sau khi ra quân lập lại hàng lang đô thị. Công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, thống kê các khu dân cư tổ chức các hoạt động liên quan đến Quy chế quản lý đô thị.

Trước những vấn đề Đoàn giám sát đưa ra, UBND phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn nghiêm túc tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung, ban hành đầy đủ hệ thống văn bản chỉ đạo, quản lý theo đúng cấp có thẩm quyền quy định. Đồng thời tập trung giải trình, làm rõ từng nội dung cụ thể của các thành viên trong Đoàn giám sát nêu liên quan đến các Điều, Khoản được Quy chế quản lý đô thị quy định.

Một số kiến nghị, đề xuất của phường với Đoàn giám sát cũng được đưa ra như: Chế tài xử phạt các trường hợp cố tình vi phạm hàng lang giao thông, xây dựng trái phép, lấn chiếm, cơi nới các công trình. Bàn giao cụ thể bằng văn bản để UBND phường thuận lợi trong quản lý diện tích đất lưu không. Xem xét hỗ trợ lực lượng và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xử phạt các hoạt động quảng cáo, kinh doanh dịch vụ vượt quá thẩm quyền cấp cơ sở.

Đoàn giám sát Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn tiếp thu, ghi nhận các ý kiến cơ sở đề xuất và mong muốn UBND phường Sông Cầu sớm triển khai các hoạt động cụ thể để Quy chế quản lý đô thị được thực thi hiệu quả, tạo sự chuyển biến trong nhân dân về ý thức tuân thủ các văn bản pháp luật của địa phương đề ra./.