Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo Chương trình giảm nghèo tỉnh Bắc Kạn kiểm tra tại Thị xã

Tại buổi làm việc, Ban chỉ đạo giảm nghèo thị xã báo cáo tình hình triển khai thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2014 trên địa bàn thị xã. Năm 2014 thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 11/3/2014 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh đến năm 2015. Thị xã Bắc Kạn đã ban hành niều văn bản để chỉ đạo thực hiện Chương trình; kiện toàn Ban chỉ đạo gồm 30 đồng chí do đồng chí Bí thư thị ủy làm Trưởng ban và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo và tổ giúp việc phụ trách các xã, phường. Tổ chức hội nghị tập huấn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo  theo Hướng dẫn số 1260/LĐTBXH-BTXH ngày 7/10/2014 của Sở Lao động TB&XH, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Công tác rà soát đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy trình hướng dẫn theo bộ tiêu chí của tỉnh.

     Do công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự điều hành quyết liệt của các cấp chính quyền và Ban chỉ đạo thị xã; số hộ nghèo giảm 112 hộ, vượt chỉ tiêu tỉnh giao là 17 hộ giảm 3,36 % so với năm 2013 bằng 1,11%; giảm 3,1 % so với Nghị quyết Đảng bộ thị xã đề ra.

     Sau khi nghe BCĐ thị xã báo cáo, đoàn kiểm của tỉnh xuống phường Sông Cầu và xã Huyền Tụng kiểm tra nắm tình hình triển khai thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2014.

       Tại buổi làm việc Ban chỉ đạo thị xã đề nghị văn bản số 1260/LĐTBXH-BTXH ngày 7/10/2014 của Sở Lao động TB&XH nên tham mưu tra cho UBND tỉnh ban hành Quyết định về thực hiện bộ tiêu chí rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2014 để nâng cao tính pháp lý trong công tác chỉ đạo điều hành.

Đ/c Dương Văn Tính – Trưởng phòng LĐ-TBXH – Phó ban chỉ đạo giảm nghèo thị xã báo cáo công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thị xã năm 2014