Thị xã Bắc Kạn kiểm tra công tác QP – AN năm 2014

Hội đồng GD QP-AN thị xã Bắc Kạn kiểm tra việc quán triệt thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng; kiểm tra kế hoạch giảng dạy, trang thiết bị dạy học, thao trường bãi tập cho môn giáo QP-AN. Tại 3 đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị, các thành viên trong Hội đồng đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch kiểm tra, hệ thống văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục quốc phòng và an ninh được đảm bảo, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức QP_AN đối tượng 4 cấp xã phường đúng quy định, công tác giáo dục QP-AN cho quần chúng nhân dân và học sinh được hội đồng giáo dục QP-AN tuyên truyền phổ biến sâu rộng. 

Hội đồng giáo dục QP-AN thị xã kiểm tra trang bị tập luyện tại trường THPT chuyên Bắc Kạn

Kết thúc buổi kiểm tra hội đồng giáo dục QP-AN thị xã đã kiến nghị một số nội dung với 3 đơn vị về QP-AN, tiếp tục quán triệt thực hiện chỉ thị, Nghị định của Đảng, nhà Nước về các văn bản chỉ đạo của hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh, thường xuyên củng cố, kiện toàn các thành viên hội đồng giáo dục QP-AN, tổ chức phân công nhiệm vụ cho các hành viên hội đồng theo đúng quy định.