Đoàn thanh niên với công tác giáo dục pháp luật

Thực tiễn hện nay, trước yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước, quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và sự biến đổi nhanh chóng của tình hình đòi hỏi phải tăng cường công tác giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên nhằm chăm lo, bồi dưỡng và phát huy cao nhất vai trò, sức mạnh của đoàn viên, thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng một xã hội ổn định về kinh tế, vững mạnh về an ninh – quốc phòng. Để phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên, chúng ta không chỉ thực hiện tốt việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài trong thời kỳ CNH – HĐH đất nước mà đoàn viên, thanh niên còn phải cần có cả năng lực về pháp luật. Vì vậy, doàn viên, thanh niên cần phải được giáo dục pháp luật một cách thường xuyên, liên tục, vững chắc tạo điều kiện cho họ nắm vững và tự giác chấp hành pháp luật trong trong đời sống hàng ngày và khi tham gia các hoạt động xã hội.

Giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên có ý nghĩa quan trọng, góp phần đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất đạo đức, chính trị tốt phục vụ cho sự nghiệp CNH – HĐH đất nước. Do đó, trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã có những Nghị quyết, Chỉ thị trong đó khẳng định để nâng cao ý thức pháp luật cho đoàn viên, thanh niên đòi hỏi phải thực hiện tốt việc đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật. Để xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, đoàn viên, thanh niên phải có sức khỏe, tri thức và chủ động thực hiện tốt các quy định của pháp luật, kiên định lập trường chính trị, tư tưởng theo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

Trong những năm qua Công tác giáo dục pháp luật cho ĐVTN luôn được Ban chấp hành đoàn thành phố Bắc Kạn chú trọng thông qua hoạt động phối hợp với phòng Tư pháp, Công an thành phố, các ngành liên quan; tổ chức được trên 150 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh thiếu nhi với các nội dung: phổ biến Hiến pháp sửa đổi bổ sung năm 2013, Luật thanh niên, Luật Giao thông đường bộ, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Hôn nhân & Gia đình, công tác phòng chống ma tuý, mại dâm, bảo vệ môi trường, dân số, sức khỏe sinh sản vị thành niên… thông qua các hội nghị tuyên truyền, diễn đàn, hội thi, sinh hoạt chuyên đề, Ngày hội “Văn hóa giao thông”, cuộc thi Thanh niên với văn hóa giao thông”, chương trình “Giao thông học đường”…góp phần nâng cao hiểu biết về pháp luật cho đoàn viên thanh thiếu niên có những kiến thức cơ bản để sống, lao động, học tập theo Hiến pháp và Pháp luật.