Đổi mới trong công tác điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2015 tại Thành phố Bắc Kạn

Thực hiện điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm nhằm giúp cho cấp ủy Đảng, chính quyền và Ban Chỉ đạo giảm nghèo thành phố đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2011-2015 và thực trạng nghèo tại địa phương. Năm 2015, công tác điều tra, rà soát hộ nghèo được thực hiện theo 02 chuẩn: Đáng giá theo chuẩn cũ Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hộ chuẩn nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015 với tiêu chí chủ yếu là thu nhập bình quân đầu người và theo chuẩn mới Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn hộ nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều, ngoài việc căn cứ vào thu nhập bình quân đầu người còn bổ sung thêm tiêu chí xét hộ nghèo, hộ cận nghèo thông qua mức độ thiếu hụt về tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nước sạch, thông tin, nhà ở…).

Quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều chú trọng các bước: Khảo sát và lập danh sách các hộ; điều tra rà soát; tổng hợp và phân loại hộ. Bên cạnh đó, hướng dẫn sử dụng phiếu, điền thông tin vào phiếu, lập biên bản họp rà soát kết quả, phân loại hộ nghèo… để cuộc tổng điều tra đảm bảo chính xác, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng và dân chủ. Quy trình điều tra rà soát hộ nghèo theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều năm 2015 đã được triển khai trên địa bàn thành phố Bắc Kạn và nhận được sự hưởng ứng, đồng tình của người dân. Việc tổng hợp kết quả theo các biểu mẫu quy định được thành phố và các xã, phường thực hiện đúng, đủ. Việc đánh giá đa chiều và có nhiều bảng biểu thống kê lúc đầu triển khai còn vướng mắc và gặp khó khăn ở một số cơ sở tổ dân phố. Ban Chỉ đạo giảm nghèo Thành phố và các xã, phường đã tổ chức tập huấn và hướng dẫn trực tiếp, giải đáp những thắc mắc của cán bộ rà soát nên công tác rà soát theo chuẩn mới cơ bản thực hiện tốt.

Kết quả năm chương trình giảm nghèo năm 2015 của Thành phố Bắc Kạn là kết quả được đánh gia theo tiêu chí cũ. Tiêu chí mới theo phương pháp tiếp cận đa chiều sẽ được thực hiện từ năm 2016. Đây là bước đổi mới quan trọng để xét hộ nghèo, cận nghèo trong giai đoạn tới sẽ giúp đưa ra kết quả sát thực tế hơn góp phần nâng cao hiệu quả chương trình giảm nghèo tại Thành phố Bắc Kạn cũng như các địa phương trên cả nước.