Đôn đốc thực hiện nội dung chỉ đạo tại Văn bản số 2742/UBND-NCPC ngày 13/5/2021 của UBND tỉnh

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 2042 ngày 20.10.2021 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc đôn đốc thực hiện nội dung chỉ đạo tại Văn bản số 2742/UBND-NCPC ngày 13/5/2021 của UBND tỉnh

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn