Giám sát thực hiện Luật thanh niên tại thành phố Bắc Kạn

Theo báo cáo của Phòng  nội vụ thành phố Bắc Kạn từ khi có hiệu lực từ năm 2006, Luật Thanh niên từng bước đi vào đời sống thanh niên, góp phần nâng cao nhận thức của xã hội đối với công tác thanh niên. Luật đã được triển khai với nhiều chính sách cho thanh niên trên các lĩnh vực, giải quyết được những vấn đề cấp bách cần trong thanh niên như việc làm, đào tạo nghề, bồi dưỡng nhận thức chính trị và đạo đức cách mạng cho thanh niên, nâng cao trình độ học vấn và chuyên môn nghề nghiệp, được tiếp cận khoa học kĩ thuật áp dụng vào sản xuất  và đời sống… Bên cạnh đó việc lồng ghép các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển thanh niên vào các chương trình, kế hoạch phát triển KT-XH của ngành và địa phương được quan tâm và bước đầu phát huy hiệu quả. Tại thành phố Bắc Kạn hàng năm có trên 400 thanh niên được tư vấn nghề, việc làm, có 95% cán bộ, công chức làm công tác thanh niên cấp cơ sở được đào tạo chuyên môn từ đại học trở lên…

Tại buổi giám sát, các đại biểu cho rằng, trong quá trình triền khai Luật còn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập, hạn chế dễ thấy nhất của Luật thanh niên sau hơn 10 năm thực hiện là nội dung của Luật chưa điều chỉnh hết các hoạt động, chưa quy định rõ trách nhiệm các bộ, ngành đối với  thanh niên. Luật Thanh niên còn quy định chung chung, nên sự quan tâm của một số cấp ủy và chính quyền, nhất là ở cơ sở, đối với công tác thanh niên chưa nhiều, một số giải pháp phát triển thanh niên chưa cụ thể và thiếu tính khả thi, việc triển khai, quán triệt luật chưa đi vào chiều sâu nên nhận thức của một số đơn vị chưa đầy đủ các nội dung của Luật. Việc thu hút thanh niên có trình độ cao tham gia đóng góp và xây dựng địa phương còn thấp, nguồn lực để thực hiện còn hạn chế, hoạt động quản lý về công tác thanh niên còn mờ nhạt, các hoạt động của thanh niên chưa thể hiện rõ vai trò của thanh niên…

Đoàn giám sát của Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh đã ghi nhận và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của thành phố, những kiến nghị này  sẽ được tỉnh đề xuất, kiến nghị lên Quốc hội để sửa đổi, bổ sung sao cho Luật Thanh niên đi vào đời sống hiệu quả hơn.