Hạt kiểm lâm thành phố Bắc Kạn tham mưu làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2015.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, công tác pháp chế, kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm. Các chỉ tiêu được giao đều cơ bản đạt và vượt; trong đó diện tích  rừng đã trồng là 234,14ha bằng 106,4% kế hoạch; diện tích rừng được giao khoán bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh luôn được quản lý bảo vệ tốt, đạt 1.984,15ha. Đến nay độ che phủ rừng toàn thành phố đạt 61%, tăng gần 3% so với cùng kỳ năm 2014.  Từ đầu năm Hạt đã phát hiện, lập biên bản và nhận chuyển giao 13 vụ vi phạm, đã xử lý hành chính 10 vụ, tịch thu sung công quỹ nhà nước gần 2m3 gỗ các loại, gần 70kg lâm sản ngoài gỗ, thu nộp ngân sách nhà nước trên 35 triệu đồng. Cấp được 173 giấy phép khai thác lâm sản với hơn 3000m3. Song song với công tác trồng rừng, chăm sóc rừng trồng, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng được quan tâm đặc biệt, Hạt đã phân công cán bộ, chiến sỹ trực 24/24 giờ, phối hợp, huy động lực lượng ứng phó kịp thời khi có cháy xảy ra; tham mưu, làm tốt công tác bảo vệ khu rừng Nà Noọc – phường Xuất Hóa (một khu rừng nguyên sinh có nhiều lâm sản quý hiếm, đặc biệt là gỗ nghiến) vì vậy trong 10 tháng đầu năm không có vụ vi phạm nào xảy ra trên địa bàn giáp ranh.

Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm 2015, Hạt kiểm lâm thành phố xác định cần phải tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành phố, bổ sung, kiện toàn các văn bản chỉ đạo điều hành. Phối hợp với các cơ quan, ban ngành hữu quan, UBND các xã, phường làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý và bảo vệ rừng sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên từng địa bàn. Tăng cường tuần tra, kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm các hành vi vi phậm Luật Bảo vệ và phát triển rừng; chủ động phối hợp với các lực lượng trong công tác phòng chống cháy rừng; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 08-CT/TU ngày 02/7/2012 của Ban thường vụ tỉnh ủy Bắc Kạn về ngăn chăn, xử lý hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép gây hủy hoại môi trường trên địa bàn thành phố./.