HĐND phường Huyền Tụng tổ chức kỳ họp bất thường tháng 9 năm 2018

Năm 2018, phường Huyền Tụng được giao chỉ tiêu thu ngân sách 687 triệu đồng, UBND phường đã tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định đảm bảo công tác thu chi của phường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Tại kỳ họp bất thường tháng 9 năm 2018 của HĐND thành phố đã giao cho các đơn vị xã phường, cụ thể phường Huyền Tụng được giao thêm 320 triệu đồng, nâng tổng số phải thực hiện là 1 tỷ 007 triệu đồng.

          Tại kỳ họp này, thường trực UBND thông qua tờ trình đề nghị về việc điều chỉnh một số nội dung tại Điều 1 của Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2017 của HĐND phường Huyền Tụng về việc phân bổ ngân sách phường năm 2018 và biểu quyết thống nhất cao với các tờ trình của UBND phấn đấu tổ chức thu ngân sách đảm bảo kế hoạch cấp trên giao./.