HĐND Phường Phùng Chí Kiên tổ chức kỳ họp bất thường tháng 11 năm 2018 khóa VI

Tại Kỳ họp, HĐND phường Phùng Chí Kiên đã thông qua thông báo số 374-TB/TU ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Ban thường vụ Thành ủy và Quyết định số 1716/QĐ-TU ngày 01 tháng 8 năm 2018 về việc nghỉ hưu theo chế độ công chức đối với Ông Nguyễn Đức Mậu, Bí thư Đảng ủy phường, Chủ tịch HĐND phường Phùng Chí Kiên; tờ trình của HĐND phường về việc cho miễn nhiệm Chủ tịch HĐND phường khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

 Kỳ họp đã tiến hành bỏ phiếu, kết quả có 20/21 phiếu, đạt tỷ lệ 95,2%. Với kết quả trên, đồng chí Nguyễn Đức Mậu được các đại biểu nhất trí cho thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Phùng Chí Kiên./.