HĐND thành phố Bắc Kạn giám sát tại xã Dương Quang

Từ năm 2017 đến nay, HĐND xã Dương Quang cơ bản thực hiện tốt chương trình, kế hoạch hoạt động. Tổ chức điều hành, thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND,  Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, tổ chức tốt các kỳ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp. Thường trực HĐND, các ban của HĐND, đại biểu HĐND xã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của luật định phát huy vai trò, trách nhiệm của từng đại biểu HĐND trong công tác. Đối với hoạt động của UBND xã đã tích cực triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch và các phong trào thi đua phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh. Hoạt động văn hóa- xã hội tiếp tục được duy trì có hiệu quả. Công tác chỉ đạo điều hành của UBND xã đảm bảo, kịp thời giải quyết cơ ban những tồn tại, vướng mắc. Đặc biệt chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới có nhiều chuyển biến tích cực, hạ tầng nông thôn ngày một khang trang, đổi mới. Cán bộ, công chức tích cực khai thác hồ sơ công việc trên môi trường mạng; ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết các thủ tục cải cách hành chính thuộc thẩm quyền xã.

          Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động giám sát của HĐND xã chưa được tiến hành thường xuyên, có lúc còn lúng túng về phương pháp, chất lượng và hiệu quả giám sát nội dung còn thấp. Đại biểu HĐND xã trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ chưa chủ động nâng cao vai trò của người đại biểu. Kinh tế của xã có bước phát triển nhưng chưa bền vững, thu ngân sách tuy đạt và vượt kế hoạch giao nhưng các khoản thu còn đạt thấp, nguồn thu không ổn định…

          Qua giám sát để đánh giá tình hình tổ chức thực hiện các hoạt động của chính quyền xã từ năm 2017 đến hết quý II/2018. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện từ đó đề xuất, kiến nghị, giải pháp để thực hiện có hiệu quả trong thời gian tiếp theo./.