Thành ủy Bắc Kạn giám sát chuyên đề tại xã Dương Quang

          Thực hiện kế hoạch giám sát chuyên đề đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã và các đồng chí Bí thư; Phó Bí thư về tránh nhiệm của cá nhân. Báo cáo kết quả tự giám sát của Đảng ủy xã nêu rõ: Từ tháng 8/2017 đến tháng 8/2018, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Dương Quang đã kịp thời xây dựng các kế hoạch quán triệt, triển khai Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, tỉnh, thành phố và của Đảng ủy sát với tình hình thực tế của địa phương. Việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW; Quy định 101-QĐ/TW, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Kế hoạch số 114-KH/TU của Ban Thương vụ Thành ủy cơ bản được triển khai thực hiện theo quy định.

          Trong lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội, một số chỉ tiêu kinh tế đạt, vượt Nghị quyết kế hoạch đề ra. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thu ngân sách năm 2017 đạt 107% NQ. Các trường học duy trì tốt chất lượng dạy và học, xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2 và phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; tuyên truyền phòng chống dịch bệnh và kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm được phối hợp thực hiện tốt. Công tác an sinh xã hội luôn được quan tâm. Ban Thường vụ Đảng ủy xã quan tâm, thực hiện công khai, dân chủ, người dân được biết, bàn bạc, thống nhất tham gia xây dựng nông thôn mới.

          Kết quả tự giám sát đối với các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã: Luôn đoàn kết, thống nhất, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ trong quyết định các nhiệm vụ chính trị của địa phương; chỉ đạo tổ chức thực hiện cơ bản đạt các chỉ tiêu về kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân.

          Tại buổi giám sát, các đại biểu đã cùng trao đổi, thảo luận, mạnh dạn đóng góp ý kiến nêu lên những mặt đã làm được, những hạn chế, yếu kém để tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

          Qua giám sát nhằm đánh giá ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và dấu hiệu vi phạm (nếu có) của BTV, đồng chí Bí thư và các Phó Bí thư Đảng ủy xã Dương Quang trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao để kịp thời sửa chữa, uốn nắn, khắc phục nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong toàn Đảng bộ./.