HĐND thành phố Bắc Kạn giám sát trực tiếp tại Ban bồi thường GPMB

Nhìn chung, Ban bồi thường GPMB thành phố đã thường xuyên chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn, tham mưu UBND giải quyết vướng mắc phát sinh trong công tác bồi thường GPMB, tạo được sự đồng thuận của người dân trong việc giao đất để thực hiện xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Từ tháng 01/2016 đến hết tháng 12/2017, Ban bồi thường GPMB thành phố đã nhận được 19 thông báo với 37 nội dung. Các nhóm nội dung chính được giao giải quyết gồm: Những ý kiến thắc mắc, kiến nghị của người dân trong công tác bồi thường GPMB các công trình. Đơn vị đã giải quyết đúng hạn: 32 nội dung, thực hiện quá hạn: 02 nội dung và đang thực hiện trong hạn: 03 nội dung.

          Các thành viên đoàn giám sát đã cùng trao đổi, kiến nghị Ban bồi thường GPMB thành phố chỉ rõ những lý do, vướng mắc, tồn tại trong việc thực hiện các thông báo, kết luận của Chủ tịch UBND và UBND thành phố; 

          Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thành phố đánh giá cao việc thực hiện các thông báo, kết luận của Chủ tịch UBND và UBND thành phố Bắc Kạn của Ban bồi thường GPMB. Đồng thời, đề nghị đơn vị cung cấp, bổ sung tài liệu, sắp xếp lại nội dung báo cáo đảm bảo lo zíc, phù hợp. Công tác lưu trữ hồ sơ phải bảo đảm, khoa học. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần có ý kiến phản ánh để kịp thời xem xét, giải quyết./.