HĐND Thành phố Bắc Kạn họp liên tịch chuẩn bị nội dung, chương trình tổ chức kỳ họp thứ 3 và kỳ họp bất thường tháng 10/2016

Kỳ họp bất thường tháng 10/2016 dự kiến tiến hành vào ngày 18/10/2016. Kỳ họp này sẽ thảo luận, quyết định về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội thành phố Bắc Kạn 5 năm, giai đoạn 2016 – 2020; dự kiến chương trình giám sát của HĐND thành phố Bắc Kạn năm 2017 và công tác tổ chức – cán bộ.

Kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố dự kiến tiến hành trong 02 ngày, từ ngày 19 đến ngày 20/12/2016. Kỳ họp sẽ nghiên cứu, xem xét các báo cáo công tác của HĐND, UBND, các ngành có liên quan, tiến hành phiên chất vấn – trả lời chất vấn. Dự kiến các báo cáo trình kỳ họp, đó là: Báo cáo công tác của UBND thành phố năm 2016, nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2016; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2017. Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách địa phư­­ơng năm 2016; dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách thành phố năm 2017. Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016; nhiệm vụ năm 2017. Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2016; nhiệm vụ năm 2017. Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016; nhiệm vụ năm 2017. Báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri năm 2016; nhiệm vụ năm 2017. Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VI. Báo cáo về việc phân bổ, điều chỉnh các nguồn vốn giữa hai kỳ họp HĐND. Đề án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) thành phố Bắc Kạn. Báo cáo công tác của Viện kiểm sát nhân dân thành phố năm 2016; nhiệm vụ năm 2017. Báo cáo công tác của Tòa án nhân dân thành phố năm 2016; nhiệm vụ năm 2017. Báo cáo công tác của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố năm 2016; nhiệm vụ năm 2017. Báo cáo tổng hợp hoạt động của HĐND, các Ban HĐND thành phố năm 2016; nhiệm vụ năm 2017. Báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động giám sát của HĐND thành phố năm 2016. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố khóa VI. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND.

Kỳ họp sẽ được nghe thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố về công tác tham gia xây dựng chính quyền và các kiến nghị của MTTQ với HĐND và UBND thành phố.

Dự kiến có 10 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 3, gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh thành phố Bắc Kạn năm 2017. Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách thành phố năm 2017. Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) thành phố Bắc Kạn. Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2017 – 2020. Nghị quyết về công tác tổ chức, cán bộ. Nghị quyết về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân; Chi cục Thi hành án dân sự thành phố năm 2017. Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2017 của HĐND thành phố. Nghị quyết về hoạt động chủ yếu của HĐND thành phố năm 2017. Nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố năm 2017. Nghị quyết về ban hành Quy chế hoạt động của HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Trước và sau kỳ họp thứ 3, đại biểu HĐND thành phố sẽ tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử. Phiên khai mạc, bế mạc, chất vấn – trả lời chất vấn sẽ được truyền thanh trực tiếp trên sóng của Đài Truyền thanh – Truyền hình thành phố. Ban tổ chức cũng bố trí địa điểm đón tiếp cử tri đến phản ánh ý kiến với kỳ họp.

Để chuẩn bị tốt cho các kỳ họp, Thường trực HĐND đã thống nhất phân công các Ban HĐND thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết theo lĩnh vực hoạt động của từng Ban. Yêu cẩu UBND phân công và đôn đốc các cơ quan liên quan chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết đảm bảo đúng quy định. Các cơ quan khối nội chính chuẩn bị báo công tác của cơ quan và thực hiện nhiệm vụ pheo sự phân công. Các Tổ đại biểu HĐND thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức cho đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri; tổ chức họp Tổ đại biểu đóng góp ý kiến về nội dung, chương trình kỳ họp; đề xuất nội dung, đối tượng chất vấn đối với UBND, cơ quan chuyên môn của UBND thành phố. Đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp với Thường trực HĐND thành phố; tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND thành phố thống nhất về thời gian, địa điểm tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp. Các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chuẩn bị cho kỳ họp theo sự phân công của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố.

Đồng thời, Thường trực HĐND yêu cầu các cơ quan chủ trì soạn thảo báo cáo, hồ sơ, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp cần đảm bảo quy trình, tiến độ và chất lượng; làm tốt công tác phối hợp với Thường trực HĐND, các Ban HĐND chuẩn bị chu đáo cho kỳ họp; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp HĐND./.