HĐND Thành phố Bắc Kạn họp liên tịch chuẩn bị tổ chức kỳ họp bất thường và kỳ họp thứ Mười

Do biến động về công tác tổ chức – cán bộ, HĐND Thành phố tổ chức kỳ họp bất thường vào cuối tháng 5/2015 để kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố. 

Kỳ họp thứ Mười là kỳ họp thường lệ giữa năm. HĐND thành phố sẽ xem xét, thảo luận, đánh giá kết quả hoạt động của HĐND, UBND và các ngành ở địa phương trong 6 tháng đầu năm; bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2015 và quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Dự kiến kỳ họp được tiến hành trong 2 ngày, từ 25 – 26/6/2015. Có 17 báo cáo trình kỳ họp, đó là: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng; tình hình thu – chi ngân sách địa phương; kết quả giải quyết đơn thư; hoạt động chủ yếu, hoạt động giám sát của HĐND; về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân; công tác xét xử, thi hành án hình sự thành phố 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015; báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2014; kết quả giải quyết các kiến nghị của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND từ kỳ họp thứ Chín đến nay; tổng hợp và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Mười; thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền và các kiến nghị của MTTQ với HĐND và UBND thành phố; các báo cáo thẩm tra của 02 Ban HĐND theo lĩnh vực được phân công.

Kỳ họp sẽ xem xét, thông qua các tờ trình và dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng thành phố 6 tháng cuối năm 2015; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2014. Kỳ họp cũng dành thời gian cần thiết cho công tác thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn; bố trí địa điểm tiếp cử tri đến phản ánh ý kiến, tâm tư, nguyện vọng. Phiên khai mạc, chất vấn – trả lời chất vấn và bế mạc kỳ họp được truyền thanh trực tiếp trên sóng của Đài Truyền thanh – Truyền hình thành phố để nhân dân theo dõi diễn biến kỳ họp, giám sát hoạt động của đại biểu dân cử, cơ quan dân cử và tham gia xây dựng chính quyền địa phương vững mạnh.

Để chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ họp bất thường và kỳ họp thứ Mười, hội nghị thống nhất phân công, yêu cầu các cơ quan chủ trì soạn thảo báo cáo, hồ sơ, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp đảm bảo tiến độ và chất lượng (các báo cáo cần ngắn gọn, đầy đủ, có đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm, so sánh với kế hoạch năm, so sánh với cùng kỳ và đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2015); làm tốt công tác phối hợp với Thường trực HĐND chuẩn bị kỳ họp; tổ chức tiếp xúc cử tri; tăng cường thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp HĐND./.