HĐND thành phố Bắc Kạn kiểm tra giám sát công tác bầu cử tại hai phường Đức Xuân, Sông Cầu

Chiều ngày 16/3, Đoàn giám sát HĐND thành phố Bắc Kạn có buổi giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 tại hai phường Đức Xuân, Sông Cầu.

Đoàn giám sát HĐND thành phố làm việc tại phường Đức Xuân

Tại các nơi đến giám sát, Đoàn tiến hành giám sát các nội dung: Việc ban hành văn bản chỉ đạo triển khai công tác bầu cử; việc thành lập và hoạt động của hội đồng bầu cử, các tổ chức phụ trách công tác bầu cử ở địa phương; việc nộp hồ sơ ứng cử của người ứng cử, người được giới thiệu ứng cử, dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND; việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND; công tác tổ chức tuyên truyền bầu cử…Qua giám sát, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được hai phường, nghiêm túc thực hiện theo đúng trình tự thời gian và các văn bản hướng dẫn của cấp trên về công tác bầu cử. Các phường, tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử theo quy định; tổ chức họp bàn thống nhất cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cụ thể như phường Sông Cầu có 07 đơn vị bầu cử, kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã chọn ra 42 người. Trong đó, tỷ lệ nữ đạt 17/42 người, tỷ lệ người trẻ tuổi đạt 16/42 người và ngoài Đảng đạt 7/42 người các ứng cử viên đại biểu HĐND phường đều đạt so với quy định. Đối với phường Đức Xuân Số lượng người giới thiệu ứng cử là: 45 người. Trong đó cơ cấu như sau: người dưới 40 tuổi đạt 14/45; người ngoài Đảng đạt 6/45; Nữ đạt  23/45; Phấn đấu số đại biểu tái cử đạt 14/45. Ủy ban bầu cử hai phường ban hành nghị quyết ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2021 – 2026, khu vực bỏ phiếu các đại biểu được bầu.

Kết luận buổi làm việc, Đoàn giám sát đề nghị ủy ban bầu cử các đơn vị tiếp tục bám sát kế hoạch, hướng dẫn của Luật Bầu cử đảm bảo đúng tiến độ, thời gian, kế hoạch. Rà soát lại các hồ sơ, bổ sung văn bản còn thiếu; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát trong suốt quá trình triển khai công tác bầu cử; chuẩn bị tốt công tác hiệp thương lần thứ hai; triển khai công tác bầu cử đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra./.

Minh Cường