HĐND Thành phố Bắc Kạn tổ chức kỳ họp bất thường tháng 6/2015 kiện toàn công tác tổ chức, cán bộ

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND thành phố đều thống nhất cao với các tờ trình của Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND thành phố trình kỳ họp. Kết quả, bà Nguyễn Thị Thanh Hương đã được HĐND nhất trí miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND thành phố và bầu bổ sung giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn khóa V, nhiệm kỳ 2011- 2016.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Nguyễn Thị Thanh Hương cảm ơn sự tín nhiệm của đại biểu HĐND và hứa sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể UBND thành phố phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Kỳ họp bất thường tháng 6/2015 HĐND thành phố đã thành công tốt đẹp. HĐND thành phố tin tưởng rằng, với sự quan tâm, tăng cường công tác lãnh đạo của Tỉnh ủy và Thành ủy Bắc Kạn, sự nỗ lực phấn đấu của tập thể UBND và cá nhân đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương trên cương vị công tác mới, UBND thành phố sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành đạt chất lượng, hiệu quả, xứng đáng với sự tín nhiệm của đại biểu HĐND thành phố, sự kỳ vọng của nhân dân./. 

Tân Phó chủ tịch UBND thành phố phát biểu nhận nhiệm vụ và nhận hoa chúc mừng