Tái giám sát việc thực hiện các kết luận giám sát của Thường trực HĐND Thành phố Bắc Kạn

Kết quả giám sát cho thấy, các đơn vị đã quan tâm thực hiện kết luận sau giám sát của Thường trực HĐND.

Đối với 8 công trình chưa lập hồ sơ quyết toán, Ban QLDA ĐT&XD thành phố đã lập hồ sơ quyết toán được 5 công trình (trong đó đã trình thẩm tra quyết toán được 3/5 công trình); 3 công trình hoàn thành đã trình thẩm định quyết toán nhưng còn thiếu hồ sơ Ban đã báo cáo Ban chỉ đạo công tác quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách nhà nước của thành phố những vướng mắc trong công tác quyết toán vốn đầu tư, đề xuất ý kiến; trình thẩm tra quyết toán 04 công trình thuộc ngân sách thành phố; trình phòng Quản lý đô thị thành phố thẩm định hồ sơ điều chỉnh quy hoạch dự án San nền và xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Quang Sơn (tuy nhiên chưa được chấp nhận); thực hiện công tác quản lý hồ sơ các công trình (như nghiệm thu hoàn công các công trình theo đúng tiến độ thi công, thanh toán; bổ sung, hoàn thiện văn bản đối với các công trình có điều chỉnh trong quá trình thi công, tạo thuận lợi trong việc lập hồ sơ thanh, quyết toán vốn đầu tư); thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, yêu cầu đơn vị tư vấn nâng cao chất lượng, tiến độ về hồ sơ thiết kế, hồ sơ thẩm tra để đáp ứng được mục tiêu đầu tư, không ảnh hưởng đến tiến độ thi công của dự án, công trình; yêu cầu bộ phận kỹ thuật của Ban nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, nghiệm thu hồ sơ thiết kế, hồ sơ thẩm tra của các đơn vị tư vấn; thực hiện việc thanh toán cho nhà thầu theo hướng dẫn của UBND thành phố Bắc Kạn nhằm tránh tình trạng nhà thầu không phối hợp trong việc lập hồ sơ quyết toán; thường xuyên nhắc nhở và kiểm tra quản lý về hồ sơ, chất lượng, tiến độ thi công các công trình của cán bộ kỹ thuật; phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cán bộ kỹ thuật, kế toán; hàng tháng tổ chức giao ban kiểm điểm về kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng người, từng bộ phận; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết những vướng mắc trong công tác GPMB, công tác thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, thu hồi và giao đất, thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành, nhưng vướng mắc vẫn chưa được giải quyết.

BBT GPMB thành phố đã giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc đối với 4 công trình (Kè bờ hữu và chỉnh trị dòng Sông Cầu; Nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 257 Bắc Kạn – Chợ Đồn; Trụ sở chi cục Hải quan Bắc Kạn; Bổ sung hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng chênh cao, chênh thấp công trình cải tạo nâng cấp QL3 đoạn 10 km nội thị thị xã Bắc Kạn – gói thầu số 2, số 3); chủ động phối hợp với các phòng, ban chuyên môn liên quan tham mưu, đề xuất với lãnh đạo UBND thành phố giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác thống kê, bồi thường giải phóng mặt bằng; một số vướng mắc từng bước được tháo gỡ (nhưng chưa được giải quyết dứt điểm); mở sổ theo dõi, xử lý đơn thư của công dân khoa học hơn; tham mưu cho UBND thành phố xem xét giải quyết từng trường hợp cụ thể (từ tháng 6/2013 đến nay Ban nhận được 104 đơn = 102 vụ việc, trong đó số đơn đã giải quyết xong là 90 đơn = 88 vụ việc; đang giải quyết là 14 đơn = 14 vụ việc (gồm 5 đơn năm 2014, 9 đơn năm 2015); thực hiện tốt công tác quản lý hồ sơ, xây dựng và gửi báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ theo tháng, quí, năm đầy đủ và theo đúng quy định; chủ động phối hợp với chủ đầu tư, các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, phường thực hiện công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân trong diện GPMB theo quy định.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, một số kiến nghị của Thường trực HĐND thành phố cả hai đơn vị vẫn chưa thực hiện được do các nguyên nhân chủ quan và khách quan.

BQL DA ĐT&XD thành phố chưa lập được hồ sơ quyết toán 3 công trình; 2 công trình đã hoàn thành nhưng không lập được hồ sơ quyết toán; không khắc phục bổ sung hồ sơ đối với 3 công trình hoàn thành; công trình Kênh mương Khuổi Chang xã Nông Thượng chưa chốt được khối lượng. Công tác quyết toán dự án hoàn thành của BQL DA ĐT&XD thành phố còn gặp nhiều khó khăn do nhà thầu không phối hợp thực hiện; do thay đổi con dấu dẫn tới một số văn bản trong bộ hồ sơ không đóng được dấu hoặc chưa nhận được chỉ đạo của Ban chỉ đạo công tác quyết toán các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước của thành phố Bắc Kạn, nên những vướng mắc chưa được tháo gỡ.

 Ban Bồi thường GPMB thành phố chưa có biện pháp hữu hiệu giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác thống kê, bồi thường giải phóng mặt bằng; chưa chủ động phân loại vướng mắc để đề xuất biện pháp tháo gỡ, còn nhiều công trình, dự án vướng mắc trong công tác GPMB kéo dài. Một mặt, do tổ chức bộ máy hoạt động không còn phù hợp với giai đoạn hiện nay, thiếu biên chế hợp đồng dài hạn, biên chế hợp đồng ngắn hạn chưa yên tâm công tác; mặt khác, một số văn bản pháp lý về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư không sát thực tế, không ổn định, không kịp thời; nhiều dự án chưa có đất tái định cư hoặc tái định cư nhưng còn thiếu hạ tầng kỹ thuật như điện, thoát nước nên các hộ dân không phối hợp thực hiện giải phóng mặt bằng.

Thông qua hoạt động tái giám sát, Thường trực HĐND thành phố kiến nghị BBT GPMB và BQL DA ĐT&XD thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Thường trực HĐND; kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo về công tác quyết toán các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước của thành phố Bắc Kạn và lãnh đạo UBND thành phố giải quyết vướng mắc; tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn lập lại hồ sơ điều chỉnh quy hoạch dự án San nền và xây dựng khu dân cư Quang Sơn. Đồng thời, kiến nghị UBND thành phố Bắc Kạn quan tâm giải quyết vướng mắc của BBT GPMB và BQL DA ĐT&XD thành phố trong công tác GPMB và quản lý đầu tư XDCB các công trình, trong đó tập trung quyết toán các công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng; chỉ đạo Ban QLDA ĐT&XD và BBT GPMB thành phố phối hợp với đơn vị tư vấn kịp thời xử lý, giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.