HĐND thành phố giám sát UBND việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát

Sáng ngày 29/01, HĐND thành phố Bắc Kạn tổ chức giám sát UBND thành phố việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị sau giám sát của HĐND. Đồng chí Lê Đăng Trưởng, Phó phụ trách HĐND thành phố chủ trì; cùng dự có đồng chí Nguyễn Duy Diệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Toàn cảnh buổi giám sát

          Từ đầu nhiệm kỳ 2016 – 2021 đến nay, UBND thành phố đã tiếp nhận 113 kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban và tổ đại biểu HĐND thành phố chủ yếu về các các lĩnh vực: Kết quả giám sát việc thi hành pháp luật trong giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; Kiến nghị, đề nghị và công tác tiếp công dân. Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường đô thị và quản lý nhà nước về môi trường; Về nâng cao hiệu quả công tác quản lý phần đất nhà nước đã thu hồi để xây dựng các công trình/dự án xây dựng cơ bản nhưng không sử dụng hết trên địa bàn thành phố. Về tăng cường thực hiện các quy định của Nhà nước liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư một số công trình, dự án; công tác bảo trì các công trình xây dựng cơ bản do UBND thành phố làm chủ đầu tư, quản lý. Về công tác nội chính, quy chế về quản lý thu gom rác thải, công tác thu, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp của học sinh, việc triển khai thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa mô hình sinh kế Chương trình 135 tại tổ Khuổi Pái, phường Huyền Tụng…

Để kịp thời giải quyết các kiến nghị, tránh để tồn đọng kéo dài, UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, giải quyết kịp thời, đáp ứng diễn biến phát sinh trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh trên địa bàn thành phố. Tỷ lệ giải quyết đạt 88% so với tổng số kiến nghị tiếp nhận.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện còn một số hạn chế như:Việc chỉ đạo, đôn đốc của UBND thành phố đối với các cơ quan, đơn vị thực hiện kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban và tổ đại biểu HĐND thành phố chưa thật sự quyết liệt, triệt để. Chưa có biện pháp để chấn chỉnh, xử lý những đơn vị thực hiện chưa tốt việc giải quyết kiến nghị, chất lượng giải quyết còn có những hạn chế nhất định.

Sau khi nghe báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị, cùng những ý kiến trao đổi, đóng góp của các thành viên đoàn giám sát. Đồng chí Lê Đăng Trưởng, Phó phụ trách HĐND thành phố đã ghi nhận sự quan tâm chỉ đạo của UBND thành phố nên đã đạt được một số kết quả nhất định trong việc giải quyết các kiến nghị của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban và tổ đại biểu HĐND thành phố quan tâm. Đồng thời đề nghị: UBND thành phố tiếp tục điều chỉnh, bổ sung báo cáo số liệu; giải quyết dứt điểm các ý kiến kiến nghị; phân cấp rõ chức năng, nhiệm vụ giải quyết của cấp xã, phường. Các ban, ngành cần quan tâm và có trách nhiệm hơn trong việc tham mưu giải quyết những ý kiến, kiến nghị để  từ đó đạt được hiệu quả cao trong công tác giải quyết…”.

                                      Đặng Tuyết