HĐND thị xã Bắc Kạn họp rút kinh nghiệm tổ chức kỳ họp thứ Chín

Kỳ họp thứ Chín HĐND thị xã Bắc Kạn khóa V diễn ra trong 2 ngày 17 và 18/12/2014. Các vị đại biểu dự họp thống nhất đánh giá: Được sự phối hợp tích cực của UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị xã, với tinh thần trách nhiệm cao của các cơ quan liên quan, các vị đại biểu HĐND thị xã, kỳ họp thứ Chín HĐND thị xã đã thành công tốt đẹp.

Công tác chuẩn bị kỳ họp được tiến hành khẩn trương. Hội nghị liên tịch để  đã thống nhất dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp; phân công chuẩn bị các hồ sơ trình kỳ họp, phân công Ban HĐND thẩm tra các lình vực; phân công bảo vệ kỳ họp, phục vụ kỳ họp được tổ chức sớm. Công tác phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ thị xã xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp được thực hiện kịp thời; UBND đã cử lãnh đạo các cơ quan chuyên môn cùng tham dự tiếp xúc để trả lời ngay một số vấn đề thuộc thẩm quyền, hạn chế số lượng ý kiến cử tri chuyển đến kỳ họp; Ủy ban MTTQ đã kết hợp tổ chức lấy ý kiến nhận xét, góp ý của cử tri với các chức vụ do HĐND thị xã bầu phục vụ cho việc lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp. Công tác trang trí khánh tiết nghiêm trang, đúng quy định. Đa số các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì soạn thảo các báo cáo, hồ sơ liên quan trình kỳ họp đã chuẩn bị nội dung, đảm bảo theo yêu cầu về số lượng, chất lượng, thời gian; các hồ sơ, tài liệu liên quan đến ban hành văn bản quy phạm pháp luật cơ bản thực hiện đúng trình tự, thủ tục luật định. Sau khi nhận được ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND, đa số các cơ quan soạn thảo đều có báo cáo tiếp thu, giải trình, bổ sung hồ sơ, tài liệu. Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh trên hệ thống truyền thanh của Đài Truyền thanh – Truyền hình; Cổng thông tin điện tử thị xã. Những người được lấy phiếu tín nhiệm đã chuẩn bị đầy đủ, kịp thời các báo cáo hoạt động; bản kê khai tài sản, thu nhập gửi Thường trực HĐND để cung cấp cho đại biểu HĐND; gửi tổ trưởng tổ đại biểu để thông tin đến đại biểu HĐND. Các Ban HĐND kịp thời thẩm tra các hồ sơ, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp theo sự phân công, báo cáo cơ bản đảm bảo chất lượng.Tài liệu gửi đến các Ban HĐND thẩm tra; gửi đại biểu HĐND; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; Thị ủy cơ bản kịp thời. Các Tổ đại biểu HĐND tổ chức sinh hoạt để đóng góp vào nội dung, chương trình kỳ họp, gửi ý kiến chất vấn đến Thường trực HĐND.

Kỳ họp được tiến hành nghiêm túc và phát huy dân chủ. Đại biểu HĐND và đại biểu tham dự kỳ họp tích cực thảo luận, phát biểu ý kiến đóng góp, mang tính xây dựng trong suốt quá trình diễn ra kỳ họp. Chủ tọa điều hành kỳ họp đảm bảo nghiêm túc, linh hoạt, bám sát chương trình, nội dung đã được đại biểu HĐND thông qua. Công tác chất vấn – trả lời chất vấn cơ bản đáp ứng yêu cầu, đối thoại thẳng thắn, ngắn gọn, tương đối đi vào trọng tâm. Công tác bàn thảo và thông qua các nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bản an ninh – quốc phòng và dự toán ngân sách năm 2015 được bàn bạc kỹ, biểu quyết những nội dung chính trước khi thông qua toàn văn dự thảo nghị quyết. Công tác phục vụ kỳ họp cơ bản được đảm bảo.

Sau kỳ họp,Thường trực HĐND đã chỉ đạo Văn phòng HĐND – UBND phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo hoàn chỉnh các nghị quyết để ban hành; hoàn chỉnh biên bản, hồ sơ, tài liệu kỳ họp gửi cấp có thẩm quyền và các tổ chức, cá nhân liên quan; phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ xây dựng lịch tiếp xúc cử tri cho đại biểu HĐND sau kỳ họp; hướng dẫn chuẩn bị báo cáo về hoạt động của người đại biểu HĐND năm 2014 để báo cáo với cử tri.

Đại biểu dự họp rút kinh nghiệm cũng tập trung phân tích một số hạn chế trong tổ chức kỳ họp thứ Chín, đó là: Việc tổng hợp ý kiến cử tri trước kỳ họp còn chậm, có nội dung chưa chính xác, một số ít nội dung trả lời chưa thỏa đáng. Chất lượng của một số ít báo cáo chưa cao, còn sai sót hoặc chưa thống nhất về số liệu, phản ánh chưa đầy đủ nội dung, phải chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện trong kỳ họp. Lãnh đạo một số cơ quan chưa sâu sát trong chỉ đạo, phân công công chức, viên chức phục vụ kỳ họp. Đại biểu HĐND chưa tích cực chuẩn bị câu hỏi chất vấn. Một số thủ trưởng cơ quan chuyên môn trả lời chất vấn chưa đi vào trọng tâm. Có báo cáo thẩm tra còn quá dài, nêu lại những số liệu đã phản ánh trong báo cáo cần thẩm tra. Công tác truyền thanh trực tiếp phiên khai mạc kỳ họp còn mắc lỗi kỹ thuật.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND thị xã, chủ toạ kỳ họp cần chỉ đạo kịp thời tổng hợp chính xác ý kiến cử tri; có giải pháp đổi mới phiên chất vấn – trả lời chất vấn; nâng cao trách nhiệm, chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND. Tổ đại biểu HĐND đôn đốc đại biểu HĐND hoạt động kiêm nhiệm nộp phiếu hoạt động hàng quý; Các Ban HĐND cần tiêp tục nâng cao chất lượng các báo cáo thẩm tra theo hướng ngắn gọn, đi vào trọng tâm. Văn phòng HĐND – UBND thị xã tăng cường công tác phối hợp, theo dõi, đôn đốc các cơ quan được phân công chuẩn bị và phục vụ kỳ họp HĐND.