HĐND thị xã Bắc Kạn rút kinh nghiệm tổ chức kỳ họp thứ tám

Các vị đại biểu dự hội nghị thống nhất đánh giá: Được sự phối hợp tích cực của UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị xã, với tinh thần trách nhiệm cao của các cơ quan liên quan, kỳ họp thứ Tám HĐND thị xã đã thành công tốt đẹp.

Công tác chuẩn bị kỳ họp được tiến hành khẩn trương.Văn phòng HĐND-UBND đã chủ động phân công nhiệm vụ cho công chức, nhân viên trong cơ quan; đôn đốc các phòng, ban, tham mưu chuẩn bị các báo cáo trình kỳ họp đảm bảo chất lượng, kịp thời, cơ bản đủ thời gian cho các Ban HĐND thẩm tra; tổng hợp, phân loại ý kiến cử tri kịp thời, chuyển cơ quan giải quyết đúng thẩm quyền; các văn bản, tài liệu kỳ họp gửi cho đại biểu kịp thời, đầy đủ. Hai Ban của HĐND đã tổ chức thẩm tra báo cáo, dự thảo nghị quyết theo phân công, cung cấp thêm thông tin để các đại biểu tham gia thảo luận, quyết định tại kỳ họp được sát thực hơn. Các Tổ đại biểu HĐND đã duy trì sinh hoạt tổ trước kỳ họp; kịp thời tổng hợp, đề xuất nội dung chất vấn đến Thường trực HĐND. Đại biểu HĐND thị xã tham gia tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, sinh hoạt Tổ đại biểu tương đối đầy đủ; chủ động nghiên cứu hồ sơ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị câu hỏi chất vấn gửi Thường trực HĐND thị xã để phân công chất vấn tại kỳ họp.

Kỳ họp được tiến hành nghiêm túc và phát huy dân chủ. Chương trình được sắp xếp hợp lý, có sự phối hợp, phân công trách nhiệm rõ ràng; quá trình điều hành tạo không khí cởi mở, linh hoạt; thời gian rút ngắn song vẫn đảm bảo đúng nội dung, chương trình đề ra; nội dung dự thảo nghị quyết được chuẩn bị kỹ nên rút ngắn được thời gian thảo luận, thông qua. Các phiên thảo luận tại tổ và tại hội trường diễn ra sôi nổi, với 26 đại biểu tham gia ý kiến; việc tổng hợp tương đối kịp thời, trung thực và cơ bản ý kiến đều được UBND thị xã, các cơ quan chuyên môn giải trình, làm rõ tại kỳ họp, có sự chỉ đạo sâu sát, cụ thể. Phiên chất vấn được truyền thanh trực tiếp trên sóng của Đài Truyền thanh – Truyền hình thị xã để nhân dân theo dõi và giám sát; đại biểu đặt câu hỏi chất vấn đã bám sát tình hình kinh tế – xã hội của địa phương, chủ động nghiên cứu tài liệu, tiếp xúc cử tri để lấy thông tin đặt câu hỏi chất vấn; người trả lời chất vấn đã trả lời đúng trọng tâm và tương đối thuyết phục, nhận trách nhiệm và có hướng khắc phục những tồn tại; chủ toạ điều hành phiên chất vấn đảm bảo nghiêm túc, dân chủ, cởi mở, có kết luận cụ thể sau phiên chất vấn. Kỳ họp cũng bố trí nơi đón tiếp cử tri và đã nhận được 01 đơn đề nghị của công dân tổ 4, phường Đức Xuân, đã chuyển đến UBND chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền. Công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ họp đáp ứng được yêu cầu; trang trí khánh tiết trang nghiêm, đúng thể thức; công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp được thực hiện tốt; bảo vệ kỳ họp an toàn. Các chế độ của đại biểu tại kỳ họp được thanh toán kịp thời, đầy đủ, đúng chế độ quy định.

Sau kỳ họp, Thường trực HĐND thị xã đã chỉ đạo Văn phòng HĐND-UBND thị xã tiếp thu ý kiến thảo luận của đại biểu và hai Ban HĐND, hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết, đồng thời hoàn thiện hồ sơ của kỳ họp.

Tại hội nghị, đại biểu cũng tập trung phân tích một số hạn chế cần rút kinh nghiệm cho những kỳ họp tới, đó là: Một số ít báo cáo chất lượng chưa cao nên qua công tác thẩm tra phải giải trình, bổ sung, làm rõ thêm; một số ít nội dung, số liệu chưa thống nhất giữa các loại báo cáo; báo cáo trả lời và giải quyết ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ Tám còn có một số ít nội dung chưa được trả lời đầy đủ; báo cáo kiểm toán ngân sách thị xã năm 2013 chưa ban hành làm ảnh hưởng đến việc thẩm tra và thời gian hoàn thành báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế – Xã hội; mặt khác, báo cáo thẩm tra của hai Ban HĐND cũng chưa viện dẫn đầy đủ số liệu cụ thể để có tính thuyết phục, định hướng cho đại biểu trong thảo luận và chất vấn; một số ý kiến phát biểu của đại biểu còn gay gắt, chưa mang tính xây dựng; có nội dung trả lời chất vấn còn dài, chưa đi vào trọng tâm, còn lệ thuộc vào văn bản nên thiếu chủ động khi đại biểu đặt câu hỏi bổ sung.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND thị xã, chủ toạ kỳ họp cần kịp thời chấn chỉnh đại biểu thực hiện nghiêm túc nội quy kỳ họp; trong đối thoại phải đảm bảo văn hóa nghị trường. Tổ đại biểu HĐND đôn đốc, chủ động thu phiếu hoạt động hàng quý của đại biểu HĐND hoạt động kiêm nhiệm; duy trì sinh hoạt tổ, kịp thời gửi biên bản sinh hoạt tổ về Thường trực HĐND thị xã . Các Ban HĐND tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ tập thể, nâng cao chất lượng các báo cáo thẩm tra trình kỳ họp. Văn phòng HĐND – UBND thị xã tăng cường công tác theo dõi, phối hợp, tổng hợp báo cáo đảm bảo thống nhất; thường xuyên kiểm tra các phần việc được phân công; tích cực tham mưu để đôn đốc phòng, ban chức năng thực hiện các giải pháp đã đề ra trong phiên chất vấn và kết luận của Chủ toạ kỳ họp; định kỳ tổng hợp báo cáo lãnh đạo UBND và Thường trực HĐND thị xã. UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban chức năng nâng cao chất lượng các báo cáo và trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND thị xã.