HĐND xã Dương Quang khóa XIX, kỳ họp thứ 5

Báo cáo trình tại kỳ họp nêu rõ: Năm 2017, nhân dân và cán bộ xã đã tích cực triển khai các phong trào thi đua phát triển sản xuất, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các hoạt động văn hóa, xã hội tiếp tục được duy trì có hiệu quả. Đặc biệt chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tạo chuyển biến tích cực cho kết cấu hạ tầng nông thôn ngày một khang trang, đổi mới.

        Về lĩnh vực kinh tế: Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 1.131.tấn, bằng 106%KH. Cây lúa tổng diện tích gieo cấy cả năm đạt 171ha, bằng 100%, sản lượng đạt 894/1068 tấn, bằng 83,71%KH. Các mô hình, dự án phát triển kinh tế bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm thực hiện theo kế hoạch. Các công trình trên địa bàn xã cơ bản đáp ứng được nguồn nước tưới tiêu cho sản xuất. Năm 2017, tổng thu ngân sách của xã đạt và vượt KH giao trên 171 triệu đồng, bằng 101%KH; chi ngân sách đạt 100%KH, thực hiện chi đúng, chi đủ theo Luật ngân sách Nhà nước. Thường xuyên phối hợp thăm nắm cơ sở, thực hiện chính sách, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, tạo được lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của  Đảng, Nhà nước. Các chính sách an sinh xã hội được duy trì đảm bảo. Kết quả bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2017, số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” 744/820 hộ = 90,73%; có 07/10 thôn đạt thôn văn hóa = 70%. Các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được nâng cao. Tình hình an ninh chính trị ổn định. Vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn chấp hành chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước. Năm 2017, xã đạt 14/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (Tiêu chí Văn hóa).

          Năm 2018, xã Dương Quang tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án, mô hình phát triển sản xuất. Huy động mọi nguồn vốn, nguồn lực xã hội và nâng cao ý thức của người dân về hiệu quả của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm sóc người có công trên địa bàn, đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững. Nâng cao chất lượng hoạt động của cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân tổ chức đến giao dịch, thực hiện thủ tịc hành chính. Thường xuyên bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng- an ninh, phát triển lực lượng dự bị động viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.