Kết quả một năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng, năm 2017, trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy Thành ủy Bắc Kạn đã ban hành Hướng dẫn số 05-HD/TU ngày 14/02/2017 về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị giai đoạn 2017-2020 và tập trung hướng dẫn các chi, đảng bộ thực hiện việc tuyên truyền các nội dung của Chỉ thị đến toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên địa bàn. Chỉ đạo các chi, đảng bộ thực hiện nghiêm túc việc tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị, học tập chuyên đề năm 2017 gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng Đảng; chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chuyên đề; xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ sát với chức năng nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị; triển khai ký cam kết thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và kế hoạch làm theo Bác; tiến hành kiểm điểm, đánh giá kết quả làm theo trong sinh hoạt chi bộ định kỳ. Tiếp tục lựa chọn những bức xúc, nổi cộm trong quản lý đất đai, quản lý đô thị để tập trung giải quyết. Đặc biệt, Đảng bộ thành phố đã xác định nội dung đột phá là “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm, gắn bó với Nhân dân”, trên cơ sở đó, các chi, đảng bộ đã xác định nội dung đột phá và những vấn đề bức xúc, nổi cộm, hạn chế yếu kém của địa phương, đơn vị mình để tập trung giải quyết trong năm 2017. Đồng thời Thành ủy cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó cho thấy toàn thể 35/35 chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy và 183/183 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị, 95% đảng viên sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch làm theo Bác để thực hiện.

Sau một năm tích cực chỉ đạo thực hiện, có thể thấy việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, góp phần nâng cao tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp cũng như tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy. Nội dung học tập và làm theo Bác được đăng ký thực hiện nghiêm túc, chú trọng rà soát xây dựng các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc khắc phục, sửa chữa những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra sau kiểm điểm công tác năm 2016. Nhiều vấn đề bức xúc nổi cộm liên quan đến công tác quản lý đất đai, đô thị, giải phóng mặt bằng đã được tập trung giải quyết và có nhiều chuyển biến tích cực; công tác chỉ đạo giải quyết đơn thư được quan tâm thường xuyên, hiệu quả.
Với những kết quả đó, năm 2018, Đảng bộ thành phố xác định sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc học tập và làm theo Bác trong đó tập trung vào các nhiệm vụ như: Chỉ đạo các chi, đảng bộ xây dựng kế hoạch làm theo bác năm 2018 gắn với việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của các tập thể, cá nhân được chỉ tra trong năm 2017 và việc giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại các địa phương đơn vị; định kỳ tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện từ đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp phù hợp trong thời gian tiếp theo. Thực hiện nghiêm quyết định của Tỉnh ủy về việc ban hành nội dung cụ thể hóa 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong hệ thống chính trị theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.