Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo chủ yếu của Thành ủy năm 2017

Sau một năm tích cực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, Đảng bộ thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực; các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm vụ năm cơ bản thực hiện đạt và vượt mục tiêu đề ra. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, trong đó, thương mại – dịch vụ chiếm 55,4%, công nghiệp – xây dựng cơ bản chiếm 38,4%, nông – lâm nghiệp – thủy sản chiếm 6,2%; thu nhập bình quân đầu người đạt 37 triệu đồng/năm. Thương mại, dịch vụ có bước phát triển; sản xuất nông nghiệp được đẩy mạnh, sản lượng lương thực đạt cao; chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, thành phố hoàn thành việc xây dựng xã Nông Thượng đạt chuẩn nông thôn mới; phát triển kinh tế tập thể được chú trọng, nhiều hợp tác xã hoạt động hiệu quả. Lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, đất đai được tăng cường và có nhiều chuyển biến tích cực. Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa được quan tâm; các hoạt động an sinh xã hội được triển khai kịp thời; nhiệm vụ cải cách hành chính bước đầu đạt những kết quả nhất định. Công tác quốc phòng quân sự địa phương được củng cố; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững, ổn định. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường. Khối chính quyền thực hiện tốt quy chế làm việc; tập trung, nâng cao hiệu quả giám sát, điều hành toàn diện, hiệu quả trên các lĩnh vực; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể làm tốt vai trò tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; chú trọng kiện toàn, xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh.