Hội CCB xã Dương Quang tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017- 2022

Phát huy truyền thống của “Bộ đội Cụ Hồ”, trong nhiệm kỳ qua Hội CCB xã Dương Quang đã hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Ban chấp hành Hội đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực tuyên truyền, quán triệt học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đến toàn thể hội viên. Tham gia tích cực trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Không cam chịu đói nghèo, mỗi cán bộ, hội viên CCB luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường vượt khó đi lên tăng gia lao động sản xuất, mở dịch vụ ngành nghề kinh tế đa dạng, để từng bước tăng thêm thu nhập ổn định cuộc sống. Toàn Hội có 126 hộ có mức sống khá; 93 hộ có mức sống trung bình. Hoạt động tình nghĩa trong tổ chức Hội ngày càng được đẩy mạnh và quan tâm đúng mức, hội viên khi ốm đau được tổ chức thăm hỏi kịp thời. Hội luôn làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên chấp hành tốt nghĩa vụ quân sự; tham gia khám tuyển và sẵn sàng lên đường nhập ngũ khi có lệnh. Trong 5 năm qua đã có 37 lượt thanh niên trúng tuyển, trong đó có 09 thanh niên là con của hội viên CCB lên đường nhận nhiệm vụ và hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự. Bên cạnh đó, Hội làm tốt công tác phát triển hội viên, thường xuyên bồi dưỡng năng lực cán bộ Hội. Coi trọng công tác chính trị tư tưởng và chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chức Hội, tập trung là chi hội. Công tác kiểm tra được triển khai thường xuyên, các hoạt động được đổi mới cả về nội dung phương thức hoạt động.

Với chủ đề Đại hội “Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng”. Hội CCB xã Dương Quang đã đề ra một số nhiệm vụ, chỉ tiêu trọng tâm nhiệm kỳ tới như: Phấn đấu 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị tư tưởng, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Phấn đấu kết nạp 30 hội viên trở lên. 100% cán bộ được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội. Hàng năm 90% trở lên cơ sở Hội đạt trong sạch vững mạnh, trên 95% “Hội viên gương mẫu” và trên 90% gia đình hội viên đạt “Gia đình văn hóa”. Giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, phấn đấu đến hết nhiệm kỳ không còn hộ nghèo và hộ cận nghèo.

Ban chấp hành Hội CCB xã Dương Quang khóa IX, nhiệm kỳ 2017- 2022

Sau một buổi sáng làm việc, với tinh thần khẩn trương nghiêm túc, Đại hội Hội CCB xã Dương Quang đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra ban chấp hành khóa mới gồm 05 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên và biểu quyết thông qua Nghị quyết cũng như chương trình hành động cho cả nhiệm kỳ 2017 – 2022./.