Hội Cựu Chiến binh TP. Bắc Kạn tổng kết Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”

Hội Cựu Chiến binh TP. Bắc Kạn có 10 cơ sở Hội,  với 132 chi hội và 2.220 hội viên. Trong thời gian qua, Hội Cựu Chiến binh TP. Bắc Kạn đã tích cực tham gia hoạt động có hiệu quả vào các phong trào, các cuộc vận động của Hội, của các cấp, các ngành và của địa phương phát động. Thực hiện tốt 7 nhiệm vụ của Hội Cựu Chiến binh và 5 nhiệm vụ của hội viên cựu chiến binh. Giữ vững lòng tin với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân với tổ chức Hội. Cán bộ, hội viên đã khắc phục vượt qua khó khăn, động viên giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, đoàn kết nhất trí trong xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, duy trì nề nếp sinh hoạt hội, tích cực học tập nâng cao nhận thức, động viên giúp đỡ nhau về đời sống tinh thần, vật chất, khuyến khích phát triển kinh tế gia đình. Là thành viên của Ủy ban MTTQ, tổ chức  Hội CCB các cấp đã phát huy được vai trò trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, an ninh –quốc phòng địa phương.

Tuy nhiên, còn tồn tại một số hạn chế như phong trào thi đua ở một số cơ sở Hội, chi hội chưa sôi nổi, chưa thực sự coi trọng công tác thi đua, khen thưởng, chưa có nhiều nhân tố tiêu biểu, sức lan tỏa của phong trào thi đua chưa rộng khắp…

Trong giai đoạn 2019-2024 Hội CCB TP. Bắc Kạn tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, tập hợp, đoàn kết, phát triển hội viên mới, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh. Tổ chức phát động Phong trào thi đua CCB giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống, chăm lo bảo vệ lợi ích, chính đáng, hợp pháp của hội viên. Phối hợp giữa Hội CCB với Đoàn Thanh niên, cơ quan quân sự tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ…

Hội nghị  đã  công bố quyết đinh khen thưởng và trao giấy khen cho 11 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019./.