Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh thị xã Bắc Kạn kiểm tra công tác bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng năm 2013

Kiểm tra nhận thức các đối tượng 5B theo phương pháp trắc nghiệm. Công tác chi ngân sách, kết quả công tác GDQP-AN cho quần chúng và sự kết hợp giữa các ban ngành đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục.  Đối với nhà trường chủ yếu kiểm tra về việc đổi mới hình thức phương pháp giảng dạy và số lượng giáo viên chuyên trách thỉnh giảng môn GDQP –AN của nhà trường. Cơ sở vật chất, tài liệu, trang thiết bị dạy học, thao trường bãi tập. Kế hoạch giảng dạy, giáo án bài giảng, tiến trình biểu huấn luyện và kiểm tra thực hành nọi dung các bài giảng  hai đối tượng giáo viên và học sinh.

Kiểm tra kiến thức quốc phòng đối tượng 5B tại xã Huyền Tụng, thị xã Bắc Kạn bằng phương pháp trắc nghiệm

Qua kiểm tra, nhìn chung các đơn vị cơ bản đáp ứng được yêu cầu nội dung đặt ra, đồng thời Hội đồng GDQP- AN thi xã  yêu cầu các xã, phường bổ sung số liệu, làm tốt công tác phối hợp với các đơn vị liên quan theo yêu cầu của công tác giáo dục quốc phòng để đưa công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng, trong đó là học sinh ngày càng đi vào nề nếp, vững chắc và có chiều sâu../.