Hội đồng nhân dân phường Nguyễn Thị Minh Khai tổ chức kỳ họp thứ 5 – HĐND phường khóa VI nhiệm kỳ 2016 – 2021

Kỳ họp có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, ANQP năm 2017 và đề ra nhiệm vụ giải pháp phát triển KT-XH, ANQP  năm 2018.

Kỳ họp đã  nghe báo cáo của UBND phường về tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tê xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2017, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2018. Báo cáo về tình hình thu chi ngân sách địa phương năm 2017 và phân bổ ngân sách 2018. Báo cáo hoạt động của HĐND và các ban HĐND phường năm 2017.

Năm 2017 Phường Nguyễn Thị Minh Khai đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, cơ bản đã hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng theo Nghị quyết của cấp ủy, HDDN đề ra. Hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn phường ổn định, tập trung vào các nghề thương nghiệp và dịch vụ, sản xuất. Trên địa bàn phường hiện có 125 hộ sản xuất kinh doanh. Hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp được duy trì ổn định. Diện tích lúa 2 vụ chiếm 6ha, sản lượng đạt 31,2 tấn, ngô hai vụ trồng được 3ha sản lượng đạt 12,6 tấn, rau màu các loại chiếm 10ha, sản lượng đạt 120 tấn. Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, không có dịch bệnh lớn sảy ra, số lượng thống kê tại thời điểm cuối năm 2017 là 14 nghìn 471 con.

Các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, đánh giá từng lĩnh vực và nhất trí với một số nhiệm vụ và giải pháp phát triển KT-XH, đảm bảo Quốc phòng – An ninh năm 2018 với một số chỉ tiêu cụ thể như: Sản xuất nông lâm nghiệp duy trì 18,5ha, tăng giá trị sản lượng diện tích đất canh tác trên 100 triệu đồng/ha lên 8,5ha. Chăn nuôi gia súc gia cầm đạt trên 12 nghìn con, thu ngân sách đạt 100%

Phấn đấu 86% trở lên gia đình đạt danh hiệu GĐVH, 10 tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa. Sửa chữa, mở rộng nhà văn hóa tổ dân phố và sửa chữa nâng cấp một số công trình công cộng khác. Phấn đấu giảm từ 1-2 hộ nghèo.

Thực hiện có hiệu quả các chương trình về văn hóa, y tế giáo dục, thực hiện tốt công tác an ninh quốc phòng. Tăng cường công tác Quản lý đô thị. Thực hiện hiệu quả công tác cải cách  hành chính.

Với các mục tiêu và giải pháp cụ thể, cán bộ và nhân dân phường Nguyễn Thị Minh Khai quyết tâm hoàn thành suất sắc nhiệm vụ năm 2018.