Hội đồng nhân dân phường Phùng Chí Kiên tổ chức kỳ họp thứ 3- HĐND phường khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Kỳ họp đã nghe báo cáo của UBND phường về tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tê xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2016, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2017. Báo cáo về tình hình thu chi ngân sách địa phương  năm 2016 và phân bổ ngân sách 2017. Báo cáo hoạt động của HĐND  và các  ban HĐND phường năm 2016.

Năm 2016, Phường Phùng Chí Kiên đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Có nhiều chỉ tiêu thực hiện đạt kết quả cao như: Công tác thu ngân sách, công tác VH-XH-GD-Y tế-AN-QP, còn lại các chỉ tiêu khác đều đạt kế hoạch đề ra.

Hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn phường ổn định, tập trung vào các nghề sản xuất phục vụ xây dựng như: Nhôm kính, xen hoa cửa sắt, đồ mộc gia dụng…Trên địa bàn phường hiện có 190 hộ sản xuất kinh doanh.

Hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp được duy trì ổn định. Diện tích ra màu các loại là 2,5ha, tích cực vận động nhân dân thực hiện các đề án chăn nuôi trâu, bò, lợn nái. Tổng đàn gia súc trên địa bàn phường hiện có khoảng gần 600 con, diện tích nuôi trồng thủy sản là 0,75ha

 Công tác thu ngân sách có nhiều khởi sắc, đến hết tháng 12 thu đạt 102,8% KH. Chi ngân sách luôn đảm bảo chi đúng, chi đủ. Công tác văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, dân số, gia đình và trẻ em thường xuyên được quan tâm thực hiện, công tác an ninh quốc phòng được duy trì và giữ vững.

Các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, đánh giá từng lĩnh vực và nhất trí với một số nhiệm vụ và giải pháp phát triển KT-XH, đảm bảo Quốc phòng – An ninh năm 2017 với một số chỉ tiêu cụ thể như: Thương mại- Dịch vụ đạt 72%; Tiểu thủ công nghiệp: 24%, nông – Lâm nghiệp đạt 4%. Phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu. Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều xuống dưới 1,5%. Phấn đấu 85% trở lên gia đình đạt danh hiệu GĐVH, 65% trở lên số tổ dân phố đạt tiêu chí khu dân cư văn hóa. Triển khai xây dựng thêm 1 đến 2 tuyến đường dân sinh. 

Tích cực vận động nhân dân tham gia các đề án phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện kinh tế của từng hộ gia đình. Thực hiện có hiệu quả các chương trình về văn hóa, y tế giáo dục, thực hiện tốt công tác an ninh quốc phòng …Tăng cường công tác Quản lý đô thị, triển khai thực hiện quy chế quản lý đô thị của Thành phố. Thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính.

Với các mục tiêu và giải pháp cụ thể, cán bộ và nhân dân phường Phùng Chí Kiên quyết tâm hoàn thành suất sắc nhiệm vụ năm 2017.