Kỳ họp thứ 3, HĐND phường Sông Cầu khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Báo cáo năm 2016 phường Sông Cầu nêu rõ: Trong năm qua, các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng của phường được triển khai thực hiện có hiệu quả và cơ bản đạt được chỉ tiêu đề ra. Tổng sản lượng cây lương thực có hạt: 93 tấn, bằng 93,9% KH. Cây rau, màu các loại: Diện tích trồng được 6/10 ha, bằng 60% KH. Thương mại, dịch vụ, sản xuất kinh doanh cơ bản ổn định. Có trên 330 lượt hộ sản xuất kinh doanh. Thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 100% dự toán giao. Thực hiện chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả. Các phong trào văn hóa – thông tin, thể thao duy trì hoạt động có hiệu quả. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được thực hiện tốt. Kết quả qua bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2016 có 12/21 tổ dân phố đạt tiêu chí “Khu dân cư văn hóa”, số gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” 2077/2173, đạt 95,6 %; Bên cạnh đó, sự nghiệp giáo dục, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tiếp tục được quan tâm, kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, học sinh vượt khó học tốt. Các lĩnh vực y tế – dân số, an sinh xã hội duy trì có hiệu quả. 

Kỳ họp cũng đã dành nhiều thời gian để thảo luận; đưa ra các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng – quân sự địa phương năm 2017. Tập trung vào một số vấn đề, như: một số chỉ tiêu còn đạt thấp; sản xuất còn nhỏ lẻ, manh mún; việc xây dựng các mô hình phát triển kinh tế – xã hội chưa được coi trọng, Tăng cường chỉ đạo nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và khai thác triệt để các nguồn thu để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2017. Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các hoạt động văn hóa, thể thao. Quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong năm 2017./.