Kỳ họp thứ 3, HĐND xã Dương Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Trong năm 2016, nhân dân và cán bộ xã Dương Quang đã tích cực triển khai các phong trào thi đua phát triển sản xuất, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các hoạt động văn hóa – xã hội tiếp tục duy trì có hiệu quả. Cụ thể: Cây lúa tổng diện tích gieo cấy cả năm đạt 187/181 ha bằng 103,31%KH, sản lượng đạt 1.018/901,8 tấn bằng 112,9KH giao. Tổng sản lượng cây lương thực có hạt đạt 1.252/1.115 tấn bằng 112,29%KH. Các mô hình, dự án phát triển kinh tế bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Về chăn nuôi, tổng đàn gia súc, gia cầm được duy trì ổn định. Công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm thực hiện theo kế hoạch được triển khai đến 10/10 thôn bản. Nhìn chung các hộ gia đình thực hiện nghiêm túc các biện pháp vệ sinh thú y theo hướng dẫn của cán bộ thú y. Năm 2016, tổng thu ngân sách của xã đạt và vượt kế hoạch giao, đạt 130,26%. Chi ngân sách chi đúng, chi đủ. Lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục được quan tâm thực hiện tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định.

Các đại biểu tham dự kỳ họp đã tập trung thảo luận, đưa ra các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng – quân sự địa phương năm 2017. Các chỉ tiêu chủ yếu: Tăng cường chỉ đạo nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án, mô hình phát triển sản xuất. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và khai thác triệt để các nguồn thu để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2017. Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các hoạt động văn hóa, thể thao. Thực hiện tốt công tác lao động thương binh và xã hội, giải quyết kịp thời các chế độ chính sách xã hội, công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; Ứng dụng “Một cửa điện tử”. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.