Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn nâng cao chất lượng các kỳ họp

(backancity.gov.vn)- Trong những năm qua, thực hiện các quy định của pháp luật, Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp của thành phố Bắc Kạn đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp HĐND theo đúng quy trình, thủ tục và có nhiều đổi mới.

Thường trực HĐND thành phố thường xuyên duy trì cuộc họp định kỳ

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND thành phố đã tổ chức 42 kỳ họp, HĐND 8 xã phường đã tổ chức 45 kỳ họp. Các hoạt động của HĐND và việc chuẩn bị các kỳ họp HĐND được cấp uỷ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời luôn có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND với Ủy ban nhân dân và Ban Thường trực UB.MTTQ. Nội dung của kỳ họp về cơ bản được chuẩn bị tốt, phương pháp điều hành kỳ họp được cải tiến theo hướng linh hoạt, phù hợp với nội dung kỳ họp. Công tác tổ chức kỳ họp thường trực mở rộng đều có sự lãnh đạo của cấp ủy trong việc định hướng nội dung, chương trình kỳ họp.

Thường trực HĐND thường xuyên phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ, các Ban HĐND và các cơ quan liên thống nhất dự kiến nội dung, chương trình, thời gian, thành phần dự kỳ họp, quy định thời gian gửi tài liệu kỳ họp và tiếp xúc cử tri, họp tổ đại biểu; phân công các Ban HĐND thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Phân công các cơ quan, đơn vị chuẩn bị văn bản trình tại kỳ họp. Trước mỗi kỳ họp HĐND có văn bản đề nghị UBND chủ động rà soát các nội dung đăng ký trình tại kỳ họp, chuẩn bị tài liệu trình tại kỳ họp đảm bảo chất lượng và thời gian gửi tài liệu đến HĐND theo quy định để các Ban HĐND thẩm tra và đại biểu nghiên cứu. Cùng với việc gửi các tài liệu chính (đề án, báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết), UBND đã chỉ đạo cơ quan soạn thảo gửi kèm đầy đủ các văn bản chỉ đạo, văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của ngành liên quan đến nội dung chuyên để trình tại kỳ họp. Công tác thẩm tra các văn bản trình tại kỳ họp cũng như công tác chuẩn bị, đảm bảo cơ sở vật chất, kinh phi phục vụ kỳ họp; các báo cáo thẩm tra phải thể hiện được quan điểm, chính kiến, phân tích làm rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, có đề xuất phương hướng, biện pháp giải quyết để nghị quyết ban hành bảo đảm chất lượng. Thành viên các Ban HĐND phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Công tác đảm bảo cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ kỳ họp đã được văn phòng HĐND, UBND tham mưu, phối hợp bố trí các nguồn đảm bảo tổ chức kỳ họp. Việc thực hiện các mức chi theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn cơ bản phù hợp với điều kiện thực tế địa phương theo nguyên tắc đúng chế độ, định mức, đối tượng và các quy định và đặc biệt là đảm bảo công khai, minh bạch. Việc tổ chức các kỳ họp của HĐND trong thời gian qua cũng luôn có sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ từ khâu tiếp xúc cử tri, đến quá trình xây dựng nội dung kỳ họp và tham gia ý kiến xây dựng chính quyền địa phương.

Việc nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND là một đòi hỏi cần thiết xuất phát từ thực tế hoạt động của HĐND, từ đó phát huy được vai trò, trách nhiệm của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND. Sự đổi mới của mỗi kỳ họp theo hướng đầy đủ, ngắn gọn, thẳng thắn, khách quan, minh bạch, công tâm, đi thẳng vào vấn đề đã góp phần giúp cho chất lượng mỗi kỳ họp được nâng cao cũng như thu hút sự quan tâm, theo dõi, đáp ứng sự mong mỏi, kỳ vọng của cử tri./.

Đặng Tuyết