Hội đồng NVQS xã, phường hoàn thành khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021

Nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ điều kiện tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2021, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Bắc Kạn đã chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự 8/8 xã, phường hoàn thành công tác khám sơ tuyển đối với những công dân trong độ tuổi tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Công dân phường Sông Cầu khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020

 Trong năm 2020, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015; rà soát, quản lý, lập danh sách  nắm nguồn thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, phát giấy mời về khám sơ tuyển theo quy định. Đồng thời, cấp uỷ, chính quyền và đại diện các tổ chức đoàn thể địa phương chủ động tuyên truyền, vận động cho công dân có lệnh gọi khám sơ tuyển NVQS và gia đình hiểu rõ về nghĩa vụ và trách nhiệm, do đó 100% thanh niên nhận được lệnh đến tham gia khám tuyển tại xã, phường.

Năm nay, Hội đồng nghĩa vụ quân sự 8/8 xã, phường đã phát lệnh gọi 192 công dân trong độ tuổi tham gia sơ tuyển nghĩa vụ quân sự. Kết thúc đợt sơ tuyển, có 149 công dân đủ điều kiện khám tuyển cấp thành phố.

Công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự cấp thành phố được tổ chức trong tháng 11/2020. Từ nay đến khi tổ chức khám tuyển, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Bắc Kạn tiếp tục chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ xã phường tăng cường tuyên truyền, vận động các công dân đã đủ điều kiện khám tuyển nghĩa vụ quân sự cấp cơ sở nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, tham gia đủ quân số khám tuyển theo quy định./.

Minh Cường