Hội khuyến học thành phố Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ năm 2018

Năm 2017, Hội Khuyến học thành phố Bắc Kạn đã tập trung thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, phát triển hội và hội viên; hiện nay, Hội có 152 chi hội với tổng số trên 10.300 hội viên. Hội thường xuyên đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài ở trong và ngoài nhà trường góp phần xây dựng xã hội học tập, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó. Trong năm có trên 8.500 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, 08 dòng họ học tập, 24 đơn vị học tập. Có 04 đơn vị cộng đồng cấp xã xếp loại tốt, 04 cộng đồng cấp xã xếp loại khá. Hội khuyến học xã, phường đã phối hợp mở được 136 lớp với tổng số trên 3.600 lượt người tham dự về kiến thức trồng trọt, sản xuất, chăn nuôi, tìm hiểu kiến thức pháp luật.

Trong năm 2017, Hội đã vận động thu được nguồn quỹ gần 50 triệu động, từ nguồn quỹ thu được Hội đã khen thưởng 10 giáo viên, 175 học sinh đạt thành tích cao trong giảng dạy và học tập, trao 10 xuất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” và khen thưởng 79 em thi đỗ đại học với tổng số tiền 42 triệu đồng. Hội phối hợp với UB Mặt trận quốc thành phố bình xét tặng xe đạp cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hội khuyến học xã phường khen thưởng hỗ trợ cho trên 670 cán bộ, hội viên, giáo viên và học sinh với số tiền trên 54 triệu đồng. Các Chi hội khuyến học khen thưởng cho hơn 4.500 lượt các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn và có thành tích tốt trong học tập với số tiền trên 54 triệu đồng.

Năm 2018, Hội Khuyến học thành phố Bắc Kạn tiếp tục tăng cường các hoạt động tuyên truyền, tham mưu với lãnh đạo thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời trên địa bàn; xây dựng, củng cố tổ chức, phát triển hội viên; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” và Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động các tổ chức, các lực lượng xã hội tham gia hỗ trợ giáo dục trong và ngoài nhà trường….

Cũng tại Hội nghị, Hội Khuyến học thành phố đã tổ chức trao tặng giấy khen, cho các cá nhân, tập thể có những thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài năm 2017.