Hội nghị Ban Chấp hành Hội Khuyến học phường Nguyễn Thị Minh Khai Nhiệm kỳ 2015-2020 (mở rộng )

    Hội nghị đã được nghe Hướng dẫn đánh giá cho điểm công nhận gia đình học tập; cộng đồng học tập và báo cáo sơ kết hoạt động của hội 5 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2017. Trong 5 tháng đầu năm, Hội đã tập trung triển khai thực hiện các quyết định, kế hoạch của Hội khuyến học tỉnh, thành phố về xây dựng xã hội học tập, phát động phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng học, cộng đồng. Toàn phường hiện có 1.209 hội viên chiếm 23% dân số toàn phường. Ngay từ đầu năm các gia đình, dòng họ, khu dân cư đăng ký danh hiệu hiếu học. Qua đó có thể khẳng định phong trào phấn đấu xây dựng gia đình, dòng học hiếu học và cộng đồng học tập đang tiếp tục mở rộng, phát triển.

    Phương hướng 7 tháng cuối năm 2017, Hội tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tham gia tổ chức hội, phấn đấu ít nhất 1 hội viên/gia đình; tham mưu với cấp ủy, phối hợp với tổ dân phố và Ban công tác Mặt trận vận động xây dựng quỹ hội; tổ chức các hoạt động như: quản lý học sinh về hè; tổ chức ngày đại đoàn kết toàn dân; đánh giá công nhận các danh hiệu hiếu học năm 2017…