Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Bắc Kạn khóa VI

Năm 2017, Đảng bộ thành phố Bắc Kạn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành toàn diện toàn diện và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm vụ cơ bản thực hiện đạt và vượt mục tiêu đề ra như: thương mại dịch vụ chiếm 55,4%, công nghiệp tiểu thủ công nghiệp chiếm 38,4%, nông lâm nghiệp chiếm 6,2%, Thu ngân sách ước đạt 99,628 tỷ đồng bằng 89% kế hoạch, chi ngân sách nhà nước ước thực hiện 231,688 tỷ đồng. Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội, chăm sóc bảo vệ trẻ em được quan tâm và triển khai thực hiện tốt. Tạo việc làm cho 640/350 lao động, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm  2,66%. Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Kết nạp 139 đảng viên mới, đạt 154% kế hoạch.

Qua thảo luận, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Bắc Kạn đã đưa ra một số nghị quyết về nhiệm vụ năm 2018 như:  Xây dựng nông thôn mới tại xã Dương Quang đạt thêm 02 tiêu chí, Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, dịch vụ công trực tuyến cấp thành phố mức độ 3 là 20% mức độ 4 là 15%, Phát huy các lợi thế để thu hút đầu tư, đẩy mạnh thu ngân sách; nâng cao chất lượng hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị; sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào một số nôi dung quan trọng khác./.