Hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ hai HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VI

Sau khi nghe Thư­ờng trực HĐND thành phố thông qua dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ hai HĐND thành phố khoá VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021, các thành phần dự hội nghị đã thảo luận và thống nhất dự kiến các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; thời gian tiến hành kỳ họp và phân công nhiệm vụ cho các cơ quan liên quan trong việc chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ hai HĐND thành phố khoá VI.

 Kỳ họp lần này sẽ thông qua 8 báo cáo về: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng 6 tháng đầu năm 2016; nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng 6 tháng cuối năm 2016. Tình hình thu, chi ngân sách địa phương năm 2016; Kết quả giải quyết các kiến nghị của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND từ năm 2015 đến nay. Báo cáo của Thường trực HĐND thành phố: Kết quả hoạt động của HĐND trong năm 2015; Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri. Kết quả hoạt động giám sát của HĐND thành phố năm 2015 và chương trình hoạt động giám sát năm 2016. Báo cáo của Công an thành phố, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thành phố về công tác xét xử, thi hành án hình sự 6 tháng đầu năm 2016, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và thông qua một số nội dung quan trọng  khác. Dự kiến kỳ họp tiến hành từ ngày 28 đến ngày 29/7/2016.