Hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung, chương trình tổ chức kỳ họp thứ Tám HĐND thị xã Bắc Kạn khóa V

Dự kiến kỳ họp thứ Tám HĐND thị xã Bắc Kạn khóa V sẽ được diễn ra trong 02 ngày, từ 26 – 27/6/2014.

Hội nghị đã thống nhất kỳ họp cần chuẩn bị các nội dung cụ thể như sau:

1 – Báo cáo của UBND thị xã về: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng 6 tháng cuối năm 2014; Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2014; Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2013; Kết quả giải quyết các kiến nghị của HĐND, Thường trực HĐND, các ban của HĐND từ kỳ họp thứ Bảy đến nay; Trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ Tám.

2 – Báo cáo của Thường trực HĐND thị xã về: Kết quả hoạt động của HĐND thị xã 6 tháng đầu năm, hoạt động chủ yếu 6 tháng cuối năm 2014 và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; Kết quả hoạt động giám sát của HĐND thị xã 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động giám sát 6 tháng cuối năm 2014

3 – Báo cáo của Công an thị xã về tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014

4 –  Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân thị xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014

5 – Báo cáo của Tòa án nhân dân thị xã về công tác xét xử, thi hành án hình sự 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014

6 – Báo cáo của Ủy ban MTTQVN thị xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền và các kiếm nghị của MTTQ với HĐND và UBND thị xã

7 – Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế – Xã hội đối với: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng 6 tháng cuối năm 2014 (lĩnh vực kinh tế – xã hội); Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2013; Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng 6 tháng cuối năm 2014 (lĩnh vực kinh tế – xã hội); Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách thị xã năm 2013

8 – Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế đối với: Các báo cáo thuộc lĩnh vực pháp chế, an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội; Dự thảo Nghị quyết về công tác xét xử, thi hành án hình sự 6 tháng cuối năm 2014; Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng 6 tháng cuối năm 2014 (lĩnh vực pháp chế, an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội)

Ngoài các báo cáo trên, tại kỳ họp cần chuẩn bị các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về nhiệm cụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng thị xã Bắc Kạn 6 tháng cuối năm 2014; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND về hoạt động chủ yếu của HĐND thị xã Bắc Kạn 6 tháng cuối năm 2014; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của TAND thị xã về công tác xét xử, thi hành án hình sự 6 tháng cuối năm 2014.

Hội nghị đã phân công cụ thể các nhiệm vụ cho từng đơn vị. Mốc thời gian để hoàn tất các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp trước ngày 21/6/2014.