Thị xã Bắc Kạn tổ chức hội nghị giao ban, trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 2 cấp

Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả hoạt động của HĐND hai cấp từ đầu năm  đến nay và thống nhất một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đến hết quý II năm 2014; đồng thời trao đổi một số kinh nghiệm từ hoạt động thực tế về các giải pháp nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND. Theo đó, trong thời gian qua việc tổ chức các kỳ họp của HĐND thị xã và xã, phường đã có một số đổi mới và phát huy dân chủ. Tại các kỳ họp, đại biểu HĐND đã tích cực phát biểu, thảo luận, tranh luận những nội dung của kỳ họp; quyết định nhiều vấn đề quan trọng của địa phương đúng thẩm quyền và có tính khả thi. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn cấp thị xã có nhiều tiến bộ, không né tránh trách nhiệm. Giữa 2 kỳ họp, các hoạt động khảo sát, giám sát, đôn đốc việc triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết của HĐND được tăng cường. Các ngành, các cấp đã chú trọng hơn trong việc xem xét, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tuy nhiên, một số báo cáo trình kỳ họp chất lượng chưa đảm bảo, hoặc gửi chậm ảnh hưởng đến thời gian nghiên cứu, xem xét của đại biểu; các phiên chất vấn – trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND cấp xã còn ít và chưa sôi nổi.

Hội nghị thống nhất, để nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp HĐND cần làm tốt cả ba khâu chuẩn bị, tiến hành kỳ họp và sau khi kết thúc kỳ họp. Trong khâu chuẩn bị cho kỳ họp cần sớm tổ chức hội nghị liên tịch phân công nhiệm vụ; lựa chọn nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp; tổ chức tiếp xúc cử tri; phân công thẩm tra, đảm bảo chất lượng báo cáo, đề án và gửi kịp thời gian… Trong khâu tổ chức kỳ họp cần bố trí hợp lý thời gian cho các nội dung, giảm trình bày báo cáo tại hội trường, tăng thời gian thảo luận, chất vấn và thông qua nghị quyết. Mặt khác, đại biểu HĐND cần phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu tài liệu, nắm bắt tình hình ở địa phương, ý kiến nguyện vọng của cử tri để đóng góp ý kiến, quyết định các vấn đề tại kỳ họp có chất lượng. Chủ toạ cần có sự phân công cụ thể, tập trung cao độ, chủ động, linh hoạt xong vẫn đảm bảo được nội dung, yêu cầu đề ra. Chất vấn phải đúng đối tượng, khi đặt câu hỏi chất vấn cần ngắn gọn, rõ ý, đi thẳng vào nội dung những vấn đề cần quan tâm, nếu trả lời chưa thỏa đáng cần tiếp tục truy vấn; các lời hứa tại phiên chất vấn cần được theo dõi, đôn đốc và giám sát việc thực hiện. Cuối cùng, là khâu tổ chức rút kinh nghiệm và triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND.

 Phát biểu bế mạc hội nghị, Thường trực HĐND thị xã đã ghi nhận kết quả đạt được; đồng thời giải trình, làm rõ một số ý kiến của đại biểu và đề nghị HĐND cần tăng cường các hoạt động giám sát; tổ chức kỳ họp thứ Tám đảm bảo dân chủ, nâng cao chất lượng, nhất là trong công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật; chủ động phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQVN cùng cấp trong tổ chức tiếp xúc cử tri và tổ chức kỳ họp; đảm bảo chế độ thông tin báo cáo và chủ động xây dựng lịch tiếp công dân cho đại biểu HĐND; khẳng định các kinh nghiệm, cách làm và các giải pháp để nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND được đề cập tại hội nghị giúp Thường trực HĐND thị xã và xã, phường xem xét, áp dụng để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động chung của HĐND.