Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Trong hai ngày 27 & 28/3, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân – Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Chủ tịch Quốc hội. Đồng chí Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự, chủ trì và chỉ đạo Hội nghị.

Dự Hội nghị còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cùng các đồng chí cán bộ chủ chốt các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội trong toàn hệ thống chính trị với gần 1 triệu cán bộ, đảng viên ở hơn 7.300 điểm cầu từ Trung ương đến cơ sở trên toàn quốc. Dự tại điểm cầu thành phố Bắc Kạn có các đồng chí: Cù Ngọc Cường – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy cùng lãnh đạo các phòng, ban, ngành đoàn thể của thành phố và 8 xã, phường.

Các đại biểu dự tại điểm cầu thành phố Bắc Kạn

          Các đại biểu được nghiên cứu, học tập, quán triệt 05 chuyên đề, nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm giai đoạn 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; về an ninh quốc gia.

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gúp mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và triển khai thực hiện đúng, sáng tạo nội dung Nghị quyết, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận cao trong Nhân dân; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân thành phố phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. /.

Đặng Tuyết