UBND huyện Chợ Đồn thông báo nhu cầu tiếp nhận vào làm công chức năm 2021

Xem chi tiết tại đây: UBND huyện Chợ Đồn thông báo về nhu cầu tiếp nhận vào làm công chức năm 2021

Nguồn: UBND huyện Chợ Đồn