THÔNG BÁO Phân công lịch trực tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa UBND thành phố Bắc Kạn 

Xem nội dung chi tiết tại ĐâyTHÔNG BÁO số 31/TB-VP Phân công lịch trực tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa UBND thành phố Bắc Kạn 

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn