Hội nghị tuyên truyền về công tác DS-KHHGĐ năm 2016 tại phường Nguyễn Thị Minh Khai

Tại hội nghị đồng chí Đinh Thị Phương Diệu, Cán bộ Trung tâm DS-KHHGĐ thành phố đã tuyên truyền một số chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân số như: Pháp lệnh số 06/2003/PL-UBTVQH11 ngày 09/01/2003 về Dân số; Nghị định số 104/2003/NĐ-CP ngày 16/9/2003 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh dân số; Pháp lệnh số 08/2008/PL-UBTVQH12 ngày 27/12/2008 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 12 sửa đổi, bổ sung Điều 10 của pháp lệnh Dân số; Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 8/3/2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi; Nghị định số 18/2011/NĐ-CP ngày 17/3/2011 của Chính phủ Sửa đổi khoản 6 Điều 2 Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số; Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

Cũng tại hội nghị, tuyên truyền viên đã cung cấp thêm những kiến thức cơ bản về nâng cao chất lượng dân số, thực trạng, hậu quả và nguyên nhân của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, tình hình già hóa dân số…đây là những vấn đề đang được ngành Dân số tập trung triển khai thực hiện.

Thông qua buổi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho các đối tượng về chủ trương,  đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác Dân số – KHHGĐ; góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu của kế hoạch năm 2016 đã đề ra.