Hội nghị về chính sách việc làm công và xuất khẩu lao động

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố  phổ biến về chính sách việc làm công. Vấn đề hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên, quản lý sử dụng quỹ quốc gia về việc làm. Tiếp đó  hội nghị đã thông qua các kế hoạch Chương trình việc làm tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017- 2020; kế hoạch triển khai công tác giải quyết việc làm năm 2018 của thành phố, Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn…

Cũng tại Hội nghị các đại biểu đã được tuyên truyền về luật trẻ em và hướng dẫn cập nhật sổ theo dõi trẻ em trong hộ gia đình.

Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ cơ sở nắm bắt được một số chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chính sách việc làm công và xuất khẩu lao động. Đồng thời, nâng cao kỹ năng tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác việc làm, xuất khẩu lao động góp phần đáng kể vào công tác xóa đói giảm nghèo của các địa phương.