Hội thảo mô hình nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích canh tác đạt từ 120 triệu đồng/ha/năm

Mô hình triển khai từ tháng 6/2017 tại tổ Mai Hiên, phường Xuất Hóa có tổng diện tích 05 hecta với 51 hộ gia đình tham gia. Trong đó người dân được nhà nước hỗ trợ men ủ phân hữu cơ vi sinh; hỗ trợ 50% lượng kaly phân lân nung chảy Văn Điển và thuốc bảo vệ thực vật. Các hộ sử dụng các loại giống lúa là HT1, Thiên ưu 8, lúa nếp… thực hiện cấy theo kỹ thuật với mật độ 25 – 30 khóm/m2, cấy mạ non, ít dảnh. Cây lúa cứng cáp, ít đổ, ít sâu bệnh hại.

Kết quả, ruộng có sử dụng men vi sinh năng suất đạt 63,7tạ/ha và ruộng đối chứng đạt 52,5tạ/ha. Như vậy năng suất chênh lệch lên đến 11,2tạ/ha/vụ, nâng tổng thu thêm trên 7,8 triệu đồng/ha/vụ. Qua sản xuất vụ xuân là ngô ngọt và vụ mùa trồng giống lúa cải tiến (SRI), thu nhập đạt trên 93,5 triệu đồng/ha/02 vụ.

Qua mô hình này, đảm bảo duy trì diện tích đất trồng lúa nước trên địa bàn. Giúp người dân biết kỹ thuật ủ phân hữu cơ vi sinh để dử dụng trong gia đình góp phần cải tạo nâng cao độ phù của đất, tăng năng xuất, sản lượng, thu nhập cho người dân và bảo vệ môi trường sinh thái./.